Prawo

Nazwa kierunku

Prawo  

Poziom i forma studiów

Jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

Opis kierunku/specjalności

Student w cyklu kształcenia realizuje w pierwszej kolejności treści podstawowe (obowiązkowe), ogólne (obowiązkowe) a następnie zgodnie z harmonogramem studiów przedmioty fakultatywne - do wyboru. Proces rozłożony jest na 5 lat kształcenia tj. 10 semestrów, w sposób równomierny.

Konstrukcja programu uwzględniając potrzeby rynku pracy, zakłada kształcenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do zastosowania w pracy zawodowej w obszarze zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom program studiów, oferuje bogaty wybór przedmiotów fakultatywnych w ramach paneli specjalistycznych tj.

  • Panel lotniczy,
  • Panel aplikacyjny,
  • Panel pism procesowych.

Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o teorię i filozofię prawa oraz doktryn polityczno-prawnych. Absolwent ponadto posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Studia mają za zadanie nauczyć studenta rozumienia i interpretacji tekstów prawnych. Celem studiów jest także nabycie przez studenta umiejętności posługiwania się językiem obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym językiem obcym specjalistycznym potrzebnym do wykonywania zawodu. W zakresie możliwości zatrudnienia, absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych, wymagających posiadania wiedzy prawniczej. Absolwent posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej oraz porozumiewania się w procesie podejmowania decyzji prawnych. Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Ma również możliwości dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa polskiego.

Perspektywy zawodowe

Możliwość zatrudnienia w instytucjach lub organizacjach wymagających posiadania wiedzy prawniczej.