Wytyczne dla autorów

DŁUGOŚĆ TEKSTU

Tekst zgłaszany do publikacji powinien być przygotowany według poniższych wytycznych:

Sprawozdanie z badań i artykuł naukowy (20000-25000 znaków, łącznie ze spacjami, włącznie ze streszczeniem, słowami kluczowymi, podziękowaniami, bibliografią i załącznikami).

Artykuł powinien być przygotowany w języku angielskim według szablonu.

ZGŁOSZENIE

Do publikacji przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane i niezgłoszone do publikacji w innym czasopiśmie. Autor zostanie poproszony o złożenie pisemnego oświadczenia w tej kwestii.

Artykuły musi spełniać następujące wymagania techniczne: zostać wysłany jako plik zapisany w formacie Microsoft Word (.doc lub .docx) załączony do wiadomości e-mail do redakcji czasopisma na adres transborder@ur.edu.pl.

Artykuł powinien być przygotowany według powyższych wytycznych. Wszystkie jego elementy (streszczenie, tekst, ilustracje) muszą zostać zawarte w jednym pliku i umieszczone w ich docelowym miejscu, tj. ilustracje nie powinny znajdować się na końcu artykułu.

Wiadomość e-mail do redakcji powinna zawierać:

  1. Skan podpisanej Umowy o wykonanie utworu i przeniesienie praw autorskich.
  2. Pełne dane kontaktowe autorów: imiona i nazwisko, adres e-mail, nazwa instytucji, pełny adres korespondencyjny, numer faksu.

PROCES RECENZJI I DECYZJE REDAKCYJNE

Zgłoszony artykuł jest najpierw weryfikowany przez redaktora, często w porozumieniu z innymi członkami zespołu redakcyjnego. W razie wątpliwości, redaktor zwraca się do autora z prośbą o wprowadzenie koniecznych zmian, celem przygotowania tekstu zgodnie z wytycznymi do recenzji lub ewentualnej publikacji.

Artykuł, który przeszedł wstępną weryfikację jest opiniowany przez drugiego redaktora, który pełni rolę recenzenta wewnętrznego i czasami koordynuje proces recenzji, w którym zazwyczaj bierze udział dwóch recenzentów zewnętrznych.

Na podstawie opinii recenzentów (podwójna ślepa recenzja), redaktor podejmuje decyzję:

  • aby opublikować artykuł bez konieczności zmian;
  • aby opublikować artykuł pod warunkiem wprowadzenia zmian;
  • aby odrzucić artykuł w wersji przedstawionej przez autora i zachęcić do ponownego zgłoszenia nowej wersji tekstu w kolejnym cyklu, z zastrzeżeniem, że ewentualna publikacja będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnych opinii recenzentów;
  • aby odrzucić artykuł z uwagi na negatywne recenzje lub niezgodność z zakresem czasopisma.

Decyzja redaktora wysyłana jest do autora bezpośrednio po zakończeniu procesu recenzji. Do listu dołączone są kopie anonimowych opinii recenzentów.

W razie pytań prosimy o kontakt z redakcją.