dr hab. prof. UR Marta Uberman

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów
  • Pokój: 115
  • Nr telefonu: 872 18 03
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-5352-4308
  • Konsultacje: Czwartek 18:30-20:00

Informacje

Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Tytuł rozprawy Kształcenie nauczycieli rysunku (wychowania plastycznego, plastyki) dla szkolnictwa ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1989, promotor prof. zw. dr hab. Karol Poznański, APS Warszawa 2002.

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Tytuł rozprawy: Rozwój obrazowania figuratywnego w spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym i  wczesnoszkolnym. Implikacje dla teorii i praktyki pedagogicznej, UP PF Prešov, 2011.

- Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie APS Warszawa 2004.

- Zertifikat Transistion AusBildung zum/r Übergangsbegleiter/in für frühkindliche bildungsprozesse (32 godziny) – certyfikat, Presov, Słowacja, 2008.

- Emisja głosu (40 godzin) – certyfikat, Rzeszów, UR, 2008.

- Przemoc wobec dzieci – profilaktyka i interwencja - (20 godzin) – certyfikat, Rzeszów, 2006.

- Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży (depresje, anoreksja, bulimia, ADHD (10 godzin) – certyfikat, Rzeszów, 2006.

Reprezentantka Polski na Międzynarodowym Kongresie Sztuki EAS ISME (Tallin, Estonia, 2009); członek jury Europejskiego Festiwalu Szkół Artystycznych (Prešov, Słowacja, 2006), Festiwalu Sztuki Dziecka (Vranov, Słowacja, 2010). Członek Zespołu Edukacji Elementarnej PAN, Międzynarodowej Rady Naukowej CEVES, Międzynarodowej Rady Redakcyjnej czasopisma Journal Socioterapie (od 2015). Recenzent w punktowanych czasopismach krajowych (4) i zagranicznych. Nagrodzona, m. in. nagrodą Rektora UR II stopnia (2012, 2002), Prezydenta Miasta Rzeszowa (1994), odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (2017).

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Wychowanie przez sztukę, wychowanie estetyczne, dydaktyka edukacji plastycznej, sztuka dziecka, terapia przez sztuki plastyczne osób z niepełnosprawnością intelektualną, historia nauczania rysunku, wychowania plastycznego, plastyki, prac ręcznych , rozwój manualny dziecka.

Publikacje