Dr Monika Zielińska-Czopek

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 226
 • Nr telefonu: 178721816
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-5772-2088
 • Konsultacje: poniedziałek 11:00-11:30; wtorek 14:45-15:45

Informacje

Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Badań Szkoły i  Społeczeństwa Zmediatyzowanego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (2020). Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną (Uniwersytet Rzeszowski) oraz studiów podyplomowych w zakresie Logopedii i Neurologopedii.

Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać już w trakcie studiów, wygrywając konkurs na staż zawodowy z Uniwersytetu Rzeszowskiego, współfinansowany przez Unię Europejską, na stanowisku pedagoga w Zespole Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w  Rzeszowie.  Następnie odbyła staż zawodowy na stanowisku pedagoga w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie. Pracowała na stanowisku nauczyciela przedszkola w Niepublicznym Przedszkolu Radosne Słoneczko w Rzeszowie oraz na stanowisku pedagoga szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w  Rzeszowie. Pracowała także w Niepublicznych Przedszkolach  „Maluszkowo” w Tyczynie i Rzeszowie prowadząc indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi i grupowe zajęcia z logorytmiki. Na Uniwersytecie Rzeszowskiem prowadzi zajęcia w Instytucie Pedagogiki i Instytucie Muzyki, a także współpracuje z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, prowadząc konsultacje logopedyczne dla studentów z zaburzeniami mowy i głosu. Od 2013 r. jest członkiem komitetu organizacyjnego Tatrzańskiego Sympozjum Naukowego „EDUKACJA JUTRA” w Zakopanem.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • proces komunikacji nauczycieli z uczniami na lekcji
 • style i metody nauczania nauczycieli
 • obecność i rola mediów w działalności szkoły, nauczyciel w świecie medialnym
 • rozwój mowy dzieci, terapia logopedyczna

UKOŃCZYŁA:

 • Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie średniozaawansowanym
 • Kurs Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. W ramach umowy o współpracy, którą Instytut Pedagogiki podpisał z Bagwell College of Education Uniwersytetu Stanowego w Kennesaw w 2015 roku, w okresie od 17.02-5.03.2017 r. odbyła wizytę w Kennesaw State University w stanie Georgia w USA.
 2. W okresie od 4-16.11.2019 r. odbyła wizytę dydaktyczno-studyjną na Zhongkai University of Agriculture and Engineering w Guangzhou (Chiny).
 1. 05-11.05.2018   Erasmus+ Staff Mobility for Training, Uniwersytet w Kordobie
 2. 20-24.05.2019   Erasmus+ Staff Mobility for Training, Uniwersytet w Genui

 

Assistant professor at the Pedagogical Institute of the University of Rzeszów, Department of School and Mediatized Society Research. Doctor of social sciences in the discipline of pedagogy (2020). A graduate of master's studies in the field of care and educational pedagogy with social work (University of Rzeszów) and postgraduate studies in speech therapy and neurospeech therapy.

She started gaining professional experience during her studies, winning a competition for a professional internship from the University of Rzeszów, co-financed by the European Union, as a teacher at the School Complex No. 1 in Rzeszów. She completed a professional internship as a teacher at Primary School No. 3 in Rzeszów. She worked as a kindergarten teacher at the Private Kindergarten „Radosne Słoneczko” in Rzeszów and as a school counselor at the Secondary School No. 2 in Rzeszów. She also worked at the Private Kindergartens "Maluszkowo" in Tyczyn and Rzeszów, conducting individual speech therapy classes with children and group classes in logorhythmics. At the University of Rzeszów, she teaches at the Institute of Pedagogy and the Institute of Music, and cooperates with the Office for Disabled Persons, conducting speech therapy consultations for students with speech and voice disorders. Since 2013, she has been a member of the organizing committee of the Tatra Scientific Symposium "Edukacja Jutra" in Zakopane.

SCIENTIFICS INTERESTS     

 • the process of communication between teachers and students during the lesson
 • teacher teaching styles and methods
 • the presence and role of the media in the activities of the school, the teacher in the media world
 • children's speech development, speech therapy

 

COMPLETED COURSES

Polish Sign Language – intermediate level, Rzeszów

Polish Sign Language – elementary level, Rzeszów

 

STUDY VISITS

4-16.11.2019 - Zhongkai University of Agriculture and Engineering, Guangzhou (China)

17.02-5.03.2017 - Bagwell College of Education at Kennesaw State University in Georgia, USA

05-11.05.2018 - Erasmus+ Staff Mobility for Training, University of Cordoba

20-24.05.2019 - Erasmus+ Staff Mobility for Training, University of Genoa

 

Publikacje