dr Joanna Leśniak

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: Instytut Pedagogiki. ul. Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 118
 • Nr telefonu: 604958618
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0001-6648-4632
 • Konsultacje: 118

Informacje

Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pedagog specjalny dwóch dziedzin: resocjalizacja z profilaktyką społeczną i oligofrenopedagogika z terapią zajęciową.

Absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej.

Neurologopeda.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2001 r. pracownik Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Młp..

Od 2016 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Przewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sędziszowie Młp..

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI w Sędziszowie Młp..

Członek:

 1. Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 2. Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej,
 3. Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Inne:

Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, Warszawa - opiekun patronacki

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ - sądowy kurator społeczny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach - nauczyciel

Sąd Rejonowy w Rzeszowie - sądowy kurator społeczny

Zakład Poprawczy w Studzieńcu – praktyka

Mediator sądowy

Certyfikowany diagnosta ADOS – 2 w diagnostyce klinicznej

 

Nagrody i Odznaczenia:

Fideliter et Constanter – Wiernie i Wytrwale, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Zarząd Główny

Brązowy Krzyż Zasługi – Prezydent RP

 

Dorobek Naukowy:

Autorka i współautorka publikacji naukowych oraz szeregu artykułów z zakresu pedagogiki specjalnej.

Przewodnicząca w sekcjach naukowych/plenarnych Konferencji Naukowych.

Recenzent naukowy.

Wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR w Rzeszowie.

                                  

Zainteresowania zawodowe:

Rozwój i funkcjonowanie społeczne człowieka, funkcjonowanie społeczne i resocjalizacja osób z niedostosowaniem społecznym, wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzenia mowy, wsparcie rodzin.

Prywatnie - Mama dwójki wyjątkowych dzieci – Tymonka i Hani.

Miłośniczka filmów, muzyki i koncertów.

 

Wybrane publikacje:

1. Monografia:

   Uwarunkowania zachowania o charakterze niedostosowania społecznego młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, 2019

2. Funkcjonowanie rodziny a zaburzenia rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka

    w: Borowski R. (red.), Niedostosowanie społeczne. Wybrane problemy.

    Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock, 2006

3. Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko - sędziszowskiego

    w: Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.),         

    Edukacja jutra. Proces kształcenia i jego uczestnicy,

    Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec, 2010

4. Pojęcie osobowości i jej wpływ na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie

    w: Nauczyciel i Szkoła, Nr 9,

    PCEN, Rzeszów, 2010

5. Psychologiczne koncepcje niedostosowania społecznego – cz. I.

    w: Nauczyciel i Szkoła, Nr 9

    PCEN, Rzeszów,2010

6. Psychologiczne koncepcje niedostosowania społecznego – cz. II.

    w: Nauczyciel i Szkoła, Nr 11

    PCEN, Rzeszów,2010

7. Dziecko niepełnosprawne, zaburzone w rozwoju i jego funkcjonowanie w rodzinie i dorosłym życiu

   w: Wielgos - Struck R., Matlęga M. (red), 2011

   Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i starszych w środowisku lokalnym. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

8. Rodzina - jej funkcje i znaczenie dla jednostki i społeczeństwa

   w: Bębas S., Jasiuk E., (red.)

   Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie,                    

   Tom II, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom,2011

9. Formy pomocy i oparcia społecznego skierowane do dorosłych osób niepełnosprawnych - uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy

   w: Wolska D. (red.), Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości,

   Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011

10. Wspomaganie rozwoju dziecka - wybrane metody pracy,

    w: Barłóg K. (red.), Wsparcie wczesnorozwojowe dzieci zagrożonych  niepełnosprawnością i niepełnosprawnych,

   Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2015

11. Rozpoznawanie oznak autyzmu poprzez obserwację umiejętności motorycznych małego dziecka

    w: Barłóg K. (red.), Dziecko z autyzmem wyzwaniem dla współczesnej szkoły

   Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,2017                    

12. Mieszkam sam! Niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną.

     w: Barłóg K. (red.), Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych-perspektywa life-span

     Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2017

13. Niedostosowanie społeczne – pojęcia i rodzaje

     w: Czasopismo Pedagogiczne, The Journal of Pedagogy, Nr 2(5) 2017

    Akademia Pomorska w Słupsku

https://bazhum.pl/bib/number/20918/

14. Niepełnosprawność intelektualna – terminologia i obecne ujęcia

     w: Czasopismo Pedagogiczne, The Journal of Pedagogy, Nr 2(5) 2017

     Akademia Pomorska w Słupsku

https://bazhum.pl/bib/number/20918/

15. Rodzaje mechanizmów obronnych występujących u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

     w: Kwartalnik Edukacyjny, 3 (94), 2018, Rzeszów

https://ke.pcen.pl/images/stories/ke/ke94/Kwartalnik_94.pdf

16. Społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością intelektualną

     w: Państwo i Społeczeństwo, 2020 nr 1, Kraków

https://www.panstwoispoleczenstwo.pl/numery/2020-1/panstwo-i-spoleczenstwo-2020-nr1-lesniak.pdf

17. Realizacja idei niezależnego życia w Środowiskowym Domu Samopomocy i Mieszkaniu Treningowym

     w: Wyzwania Współczesnego Świata, Tom IV

     Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź, 2020

https://docplayer.pl/198001401-Wyzwania-wspolczesnego-swiata-tom-iv.html

18. Psychopatia – specyficzne zaburzenie osobowości – kryteria diagnostyczne i ujęcie teoretyczne,

     w: Resocjalizacja Polska 21/2021

http://www.resocjalizacjapolska.pl/index.php/rp/article/view/358

19. Mówię też PECS`em! – wspomagająca i alternatywna metoda komunikacji dzieci z ASD,

     w: Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 3/2021

https://niepelnosprawnoscirehabilitacja.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=232583

20. Jak mnie widzą, tak mnie piszą... – o postrzeganiu osób z niepełnosprawnością intelektualną
      w Niepełnosprawność i Rehabilitacja,   Rok 2022, Tom 85, Nr 1, s. 61-71

https://niepelnosprawnoscirehabilitacja.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=229454

21. Współautor

     Cohesion and adaptability of a family with a child with intellectual disability and parents' sense of loneliness during the SARS-COV-2 coronavirus pandemic in Poland 

     w: Colloquium, Tom 14 Nr 4 (2022)

    https://colloquium.amw.gdynia.pl/index.php/colloquium/issue/view/48