dr Magdalena Wasylewicz

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: Ks. Jałowego 24
 • Pokój: 221
 • Nr telefonu: 178721821
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-5180-3300
 • Konsultacje: środa 10.00-11.30

Informacje

Adiunkt w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Badań Szkoły i  Społeczeństwa Zmediatyzowanego.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2007) na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, 1999) oraz specjalnych 3-letnich studiów licencjackich „Logopedia i lingwistyka stosowana” (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, 2000)

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • pedagogika medialna;
 • pedagogika wczesnoszkolna;
 • opieka i wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w obszarach oddziaływań pedagogicznych oraz logopedycznych (diagnoza, terapia);
 • komunikacja interpersonalna, masowa, sieciowa.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz dwóch monografii, uczestniczka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Pedagog- logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie.

ORCID 0000-0002-5180-3300

 

Assistant Professor at the Pedagogical Institute of the University of Rzeszow, Department of School and Mediatized Society Research.

Doctor of Humanities in pedagogy (2007) at the Faculty of Educational Studies of A. Mickiewicz University in Poznań. Graduated with a master's degree in care and educational pedagogy (KEN Higher School of Pedagogy in Cracow, 1999) and a special 3-year bachelor's degree in "Logopedia and Applied Linguistics" (KEN Pedagogical Academy in Cracow, 2000).

RESEARCH INTERESTS:

- Media pedagogy;

- early childhood pedagogy;

- Care and support of the child with special educational needs in the areas of pedagogical and speech therapy interactions (diagnosis, therapy);

- Interpersonal, mass, network communication.

Author of dozens of scientific articles and two monographs, participant of dozens of national and international scientific conferences. Pedagogue and speech therapist at the Psychological and Pedagogical Clinic in Brzozow.

Publikacje