dr hab. Piotr T. Nowakowski

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Jałowego 24
  • Pokój: 222
  • Nr telefonu: 17 872 18 37
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0003-1578-6707
  • Konsultacje: środa 9.45-11.15

Informacje

Piotr T. Nowakowski, dr hab., prof. UR, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej. Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna, praca socjalna, problemy społeczne, patologie społeczne, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, pedagogika mass mediów, filozofia wychowania i aretologia. Habilitacja z nauk społecznych, doktorat z filozofii wychowania, magisterium z pedagogiki resocjalizacyjnej i specjalnej, jak również Master of Business AdministrationMBA.

Piotr T. Nowakowski, Associate Professor, Head of the Chair of Social Pedagogy. Fields of scientific research: social pedagogy, social work, social problems, social pathologies, social prevention, social rehabilitation, mass media pedagogy, philosophy of education, and aretology. Habilitation in social sciences, doctorate in philosophy of education, master’s degree in social rehabilitation pedagogy and special pedagogy, and also Master of Business AdministrationMBA.

 

Publikacje