adiunkt w grupie badawczo -dydaktycznej, doktor Ewa Tłuczek-Tadla

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 11
 • Nr telefonu: 17 872 16 04
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-9361-0099
 • Konsultacje: środa , tydzień A i B, godz. 14.45-16.15

Informacje

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2005 roku  uzyskała tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej Działalność stowarzyszenia „Parlament młodzieży” z Przemyśla na rzecz edukacji obywatelskiej. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof.zw. dr hab. Marii Dudzikowej. Oprócz tego podejmowała różne formy dokształcania. Są wśród nich między innymi: studia podyplomowe I edycji grantów MEN Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia, projektowanie materiałów dydaktycznych, zorganizowanych przez Instytut Pedagogiczny WSP w Rzeszowie, Rzeszów wrzesień 1999 r.; seminarium szkoleniowe w wymiarze 30 godzin, Ewaluacja Wdrażania Reformy Systemu Edukacji w Polsce, Warszawa, 7 listopada 1999 r.; kurs dla ewaluatorów form doskonalenia i dokształcania nauczycieli zorganizowany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wymiarze 120 godzin zajęć dydaktycznych oraz 40 godzin pracy własnej uczestników, 40 godzin samokształcenia i 40 godzin praktyk, Sulejówek,16 grudnia 2001 r.; szkolenie nt. Umiejętności interpersonalne (40 godz.) , Uniwersytet Rzeszowski „Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, 08.06.2012 r.; certyfikat udziału w VI edycji seminarium z cyklu Badania naukowe. „Nowy Tryb Procedur i Awansów Naukowych – Kryteria Kwalifikacji Kadry Naukowej”, Warszawa 26 czerwca 2013r. Oprócz publikacji zamieszczonych poniżej autorka albo współautorka: kilkunastu raportów z ewaluacji (niepublikowanych) studiów podyplomowych, kursów realizowanych w ramach pierwszej edycji grantów edukacyjnych Ministra Edukacji Narodowej. Raporty przechowywane w archiwach MEN (1999 r.); raportów z badań ewaluacyjnych (niepublikowanych) dotyczących ewaluacji zewnętrznych kursów zerowych dla egzaminatorów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Raporty przechowywane w archiwach MEN (2000 r.); raportów ewaluacyjnych (niepublikowanych) z projektu badawczego „ Badanie środowisk szkolnych w zakresie realizacji edukacji ekonomicznej w szkołach ponadgimnazjalnych”. Badanie przeprowadzane przez CODN na zlecenie NBN (CODN, Warszawa, marzec 2005); raportów z badań ewaluacyjnych (niepublikowanych) w programie pilotażowym Ocenianie Kształtujące.  Zadanie zlecone CODN w Warszawie na zlecenie MEN (CODN, Warszawa 7 września 2005 r);raporty ewaluacyjne (niepublikowane) w projekcie badawczym „Funkcjonowanie systemu awansu zawodowego nauczycieli” realizowane w 2003 r. przez CODN na zlecenie Departamentu Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli MENiS. (CODN, Warszawa, 4 marca 2005 r.).

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następującej problematyki:

 • Zaangażowanie, aktywność społeczna młodzieży w szkołach i na uczelniach (samorząd uczniowski, samorząd studencki, rady szkoły, organizacje, stowarzyszenia młodzieżowe) oraz poza nimi.
 • Edukacja obywatelska
 • Wychowanie obywatelskie
 • Ewaluacja w edukacji

 

PhD degree in Pedagogy, with a position of assistant professor in the group of research and teaching staff of the Institute of Pedagogy at the University of Rzeszów.

She completed a Master Degree course in Pedagogy, with specialisation in Guidance and Counselling, at the Teacher Education School in Rzeszów.  In 2005, she was awarded PhD degree in Pedagogy at the Faculty of Educational Studies at Adam Mickiewicz University in Poznań, based on her doctoral dissertation titled Activity of "Youth Parliament" association in Przemyśl for civic education. The doctoral dissertation was written under academic supervision of Prof. dr. hab. Maria Dudzikowa. She also completed various types of further training courses. These include: a post-graduate course in the frames of the 1st grant program of the Ministry of National Education, entitled Early school education – structuring the curricula, and designing the teaching materials, organised by the Institute of Pedagogy at Rzeszów WSP, Rzeszów September 1999; training seminar, duration of 30 hours, Evaluation of the Implementation of Polish Educational System Reform, Warsaw, 7 November 1999; course for evaluators of continued education activities for teachers, organised by the Central Teacher Advancement Centre (CODN) in Warsaw, commissioned by the Ministry of National Education and Sport, with schedule comprising 120 hours of classes, 40 hours of participants' own work, 40 hours of self-study and 40 hours of practice, Sulejówek, 16 December 2001; training in Interpersonal skills (40 hours), University of Rzeszów, Advancement of the University of Rzeszów as an opportunity for the region, 8 June 2012; certificate of attendance in the 6th seminar in the series Scientific Research; New Procedures and Mode of Academic Advancement – Qualification Criteria for Academic Staff, Warsaw 26 June 2013. In addition to the publications listed below, she has authored or co-authored: several (unpublished) reports from evaluation of post-graduate courses, organized in the frames of the 1st educational grant program of the Ministry of National Education. Reports stored in MEN archives (1999); reports from evaluation studies (unpublished) related to appraisal of external basic courses for examiners, organized by regional examination boards. Reports stored in MEN archives (2000); reports from evaluation studies (unpublished) related to the research project Appraisal of school environments with regard to the implementation of economic education in secondary schools. Assessment carried out by  CODN, as requested by NBN (CODN, Warsaw, March 2005); reports from evaluation studies (unpublished) related to the pilot study entitled Formative Assessment.  The task appointed to CODN in Warsaw by MEN (CODN, Warsaw 7 September 2005); reports from evaluation studies (unpublished) related to the research project Effectiveness of teacher professional advancement system carried out in 2003 by CODN, as requested by Department of Professional Pragmatics of Teachers, Ministry of National Education and Sport (CODN, Warsaw, 4 March 2005).

Her academic pursuits focus on the following issues:

 • Involvement and social activism of young people in schools and at universities (student government, student council, school councils, organisations, youth associations) and outside school.
 • Civic education
 • Civic instruction
 • Evaluation in education

 

Publikacje (wybrane):

Wzór Polaka – złożoność i problematyczność interpretacji w kontekście „mieszanki” kulturowej dnia codziennego, w: Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Zeszyt 7, pod red. M. Gańko-Karwowskiej oraz Lidii Marek, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 29-40.

Wybrane aspekty działalności stowarzyszenia „Parlament Młodzieży” z Przemyśla a praca socjalna w środowisku lokalnym : Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika – aktuálne otázky teόrie a praxe, Spiska Nova Ves, 1-2.10.2007 r. Prešovská univerzita v Prešove,Filozofická fakulta, Inštitút edukológie a sociálnej prace.

Wychowanie obywatelskie w praktyce stowarzyszeń młodzieżowych – na przykładzie stowarzyszenia „Parlament Młodzieży” z Przemyśla w; Rodzina i inne grupy społeczne jako środowiska wychowawcze, pod. red. J. Błasiak, E. Gąsiorowskiej, J. Kowal, Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN, Zeszyt 11, WSP w Warszawie, Warszawa 2007, s. 213-226.

Stowarzyszenie „Parlament Młodzieży” z Przemyśla jako przykład edukacji obywatelskie Młodzieży w: Zeszyty Naukowe PWSZ  „Kultura – Edukacja – Wychowanie (zmiany dostrzegane i odczuwane) 4, red. M. Kowalski, A. Famuła-Jurczak, Wyd. PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 97-111.

Edukacja obywatelska młodych dorosłych w społeczeństwie wiedzy (Komunikat z badań) w: Vzdelavávanie dospelÝch v poznatkowo orientovanej spoločnosti, eds. Ivana Pirohová, Eduard Lukáč, Prešov 2010, Katedra Andragogiy FF PU, s. 401 – 406.

Social activity of senior citizens in Poland In the years 1998 – 2009 – the scale of phenomenos, motifs and consequences w: Elan vital w pristore medzigeneračnÝch vzŤahov. Zborník príspevkov z konferencji s medzinárodnou účasŤon 15.01.2010 v Prešove, (ed.) Beáta Balogová, Prešov 2010, Prešovska univerzita v Prešove Filozofická fakulta, s. 176-181.

Młodzi dorośli i ich zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych – na przykładzie opinii studentów Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego (komunikat z badań) w: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. nauk. B. Chrostowska, E. Kantowicz, C. Kurkowski, Toruń 2010, Wyd. Edukacyjne, Akapit, s. 36-47.

Socjalizacja obywatelska młodzieży a jej „deficyt obywatelstwa” – kontekst szkolny i pozaszkolny w: Szkoła i jej wychowankowie. Między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości, red. M. Chodkowska, M. Uberman, Rzeszów 2010, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego; s. 104 – 115.

Wolontariusz w Polsce – osoba pożądana czy marginalizowana? W: Studia z Teorii Wychowania (Półrocznik Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN), red. B. Śliwerski, M. Kowalski,  Nr 1 Gdańsk, GWP 2010; s. 287-300.

Szkoła miejscem (nie) do rozwoju, (recenzja) Kraków 2010 w: Studia z Teorii Wychowania  red. B. Śliwerski, M. Kowalski,  Nr 1 Gdańsk, GWP 2010, s. 313-315.

Edukacja obywatelska w oddolnych stowarzyszeniach młodzieżowych na przykładzie stowarzyszenia „Parlament Młodzieży” z Przemyśla (komunikat z badań) w: Edukacja alternatywna w XXI wieku, red. Zb. Melosik i B. Śliwerski Wydawnictwo Impuls, Poznań-Kraków 2010,  s. 553-563.

Zasoby środowiskowo-szkolne (część I) w: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. (współautor: A. Famuła-Jurczak) Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa i R. Wawrzyniak-Beszterda, T. 1, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 85-95.

Oferta pozalekcyjna w: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji.(współautor: A. Famuła-Jurczak) Studium teoretyczno-empiryczne, red. M. Dudzikowa i R. Wawrzyniak-Beszterda, T. 1, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 228-254.

Wizerunek oferty pozalekcyjnej i jego uwarunkowania w: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, (współautor: A. Famuła-Jurczak)  red. M. Dudzikowa i R. Wawrzyniak-Beszterda, T. 1, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2010, s. 306-311.

Young people’s involvement in no-govermenmental organizations vs. The development of human resources, w: Sociallni pedagogika v souvislostech globalni krize. Sbornik prispevku z mezinarodni Konference. 2011, s. 714-720. (na płycie).

Socjalizacja obywatelska polskiej młodzieży a jej „deficyt obywatelstwa”. Kontekst szkolny i pozaszkolny w:Fenomen Premeny Vo Vzdelavani Kvalifikacii A Socialnej Pomoci, Anna Tokarova a kolektiv, Presov-Rzeszów 2011, s. 170-185 (wersja online).

Edukacja obywatelska w stowarzyszeniu młodzieżowym. Studium teoretyczno-empiryczne, (monografia) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s.226.

Dziadkowie i ich wnuki – czy i kto dzisiaj uczy patriotyzmu w: Medzigeneracne mosty, red. Beata Balogova, Presov 2012,  s.176-185.

Wymiary edukacji obywatelskiej polskiej młodzieży – założenia a rzeczywistość W: Dilemata socjalni pedagogiky v postmodernim sete, red. M. Bergel jr., E. Janigova, E. Jarosz (ed.), Institut MezioborovÝch Studii, Brno 2012, s. 975 – 986.

Agresja i przemoc. Współczesne konteksty I wyzwania, red. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, Dyskurs Pedagogiczny, Tom 6, rok 2013, red. Wyd. .PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2013; s. 321.

Przemoc i agresja jako zagrożenie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka, red. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, M. Żak,  Dyskurs Pedagogiczny, Tom 7, rok 2013, red. Wyd. .PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2013; s. 310.

Zaangażowanie społeczne młodzieży jako sposób przeciwdziałania przemocy i agresji, w: Agresja i przemoc. Współczesne konteksty i wyzwania, red. K. Barłóg, E. Tłuczek-Tadla, Dyskurs Pedagogiczny, Tom 6, rok 2013, red. Wyd. .PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2013; s. 193 – 209.

Janusz Korczak, Piotr Skarga – wielcy reformatorzy, społecznicy i wychowawcy wyzwaniem dla współczesnych pedagogów, red. M. Żak, E. Tłuczek-Tadla, M. Cichowska,  Dyskurs Pedagogiczny, Tom 8, rok 2013, Jarosław, Wyd. PWSTE, Jarosław 2013, s. 149.

Wychowanie obywatelskie proponowane młodzieży przez współczesną polską szkołę, w: W trosce o wychowanie, red. T. Zubrzycka-Maciąg, M. Korczyński, M. Okrasa, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 143-161.

Rola szkoły ponadpodstawowej w budowaniu demokratycznego społeczeństwa w: Szkoła -kultura- środowisko lokalne, red. nauk. A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 165-175.

Struktura systemu edukacyjnego Rzeszowa, w: Problemy społeczno-przestrzenne współczesnego Rzeszowa, red. M. Malikowski, B. Szluz, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2016, s. 56-78.

Nowe wyzwania stojące przed uniwersytetem w obszarze edukacji obywatelskiej w: Univerzitna priprava absolventov pre potreby globalneho trhu, Katedra spolacenskych vied Technickiej univerzity  v Kosicach. Zbornik recenzowanych prac s medzynarodnow ucostou, red. PhDr Daniela Hrehova PhD, ISBN  978-80-553-2800-3, Kosice.

Błędy edukacyjne w trakcie kształtowania kompetencji obywatelskich młodzieży w polskiej szkole, w: Kategorie (nie)obecne w edukacji, red. A. Domagała-Kręcioch, B. Majerek, Wyd. Impuls, Kraków, 2017, s. 279 – 290.

Profesjonalizm nauczyciela/wychowawcy – oczekiwania przyszłych pedagogów „Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna” Czasopismo Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP im. KEN w Krakowie, Nr 2/2 (12/2), 2018,  ISSN 2353-7140, s. 395-303.

Zagrożenia towarzyszące nauce zdalnej w domu i szkole w trakcie pandemii COVID-19 – wybrane aspekty, „Kultura, Przemiany, Edukacja”  Volume X, 2022,  , s. 69- 87.  ISSN 2300-9888.

Demokratyzacja edukacji w liceach – jak ją rozumieją uczniowie?, „Kultura, Przemiany, Edukacja” 2022,  Volume XI, s. 82 – 104. ISSN 2300-9888.