dr Agnieszka Wróbel-Chmiel

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Ks. J. Jałowego 24
  • Pokój: 121
  • Nr telefonu: 17 872 18 17
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-8123-6215
  • Konsultacje: brak

Informacje

Agnieszka Wróbel-Chmiel, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Resocjalizacyjnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika w specjalności profilaktyka społeczna i resocjalizacja na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UR (2013r.). W styczniu 2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Rozprawa doktorska pt. „Skazani za znęcanie się nad rodziną jako ojcowie. Studium pedagogiczne”, przygotowana w oparciu o nowatorskie badania w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, została wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie.

Absolwentka dwóch edycji studiów podyplomowych na Wydziale Pedagogicznym UR: trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2014 roku odbyła 5-miesięczny staż zawodowy w Zakładzie Karnym w Rzeszowie na stanowisku referent ds. zatrudnienia osadzonych.

W latach 2015-2019 pełniła funkcję opiekuna pomocniczego Sekcji Penitencjarnej Naukowego Koła Pedagogów UR, współorganizując penitencjarne obozy naukowe, wizyty studyjne i warsztaty penitencjarne w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zainteresowania naukowe koncentrują się w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności. Podejmowane badania obejmują przede wszystkim problematykę rodzicielstwa kobiet i mężczyzn przebywających w izolacji więziennej oraz relacji łączących osoby skazane z ich partnerami życiowymi. Wskazane zainteresowania badawcze znajdują odzwierciedlenie w artykułach naukowych m.in. A. Wróbel-Chmiel, Kształtowanie i wzmacnianie postaw rodzicielskich skazanych ojców w kontekście procesu readaptacji społecznej, „Pedagogia Ojcostwa”, nr 12 (2016); A. Wróbel-Chmiel, Kary fizyczne w wychowaniu dzieci w percepcji rodziców odbywających karę pozbawienia wolności, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”, nr 4 (2017); Z. Bartkowicz, A. Wróbel-Chmiel, Postawy rodzicielskie matek i ojców odbywających karę pozbawienia wolności, „Resocjalizacja Polska”, nr 15 (2018).

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8123-6215

Publikacje