doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki Justyna Meissner-Łozińska

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych
 • Budynek: B1, ul. ks. J. Jałowego 24
 • Pokój: 122
 • Nr telefonu: 17 8721829
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-0894-2006
 • Konsultacje: poniedziałek, środa

Informacje

Mgr pedagogiki w zakresie terapii pedagogicznej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, UJ Kraków, Wydział Filozoficzny

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, UJ Kraków, Wydział Filozoficzny

Studia podyplomowe z zakresu logopedii, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej IFP

Studia podyplomowe z zakresu neurologopedii, UR, Kolegium Nauk Humanistycznych

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • opieka nad dzieckiem w rodzinie, szkole oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w ujęciu historycznym i współcześnie),
 • analiza psychopedagogiczna relacji w rodzinie, role rodzinne, seniorzy w rodzinie,
 • problemy egzystencjalne sierot społecznych,
 • prawa dziecka,
 • terapia neurologopedyczna oraz pedagogiczna.

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Placówki opieki nad dzieckiem w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej, [w]: Galicja i jej dziedzictwo, Tom 16: Opieka nad dzieckiem w Galicji, red A. Meissner, Wyd. UR, Rzeszów 2002, s. 94-113.
 2. Kształtowanie się praw dziecka na przestrzeni wieków a aktualna sytuacja prawna dziecka w Polsce, [w]: Prawa dziecka - teoria i praktyka, materiały zebrali i opracowali: E. Markowska-Gos, H. Sommer, W. Walc, Wyd. PCEN, Rzeszów 2004, s. 7-33.
 3. Rozwój praw dzieci (od pierwszych idei do ich skodyfikowania) a sytuacja dziecka w polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej, [w]: Prawa dziecka w kontekście wychowawczym, red. ks. A. Solak, Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2004, s. 9-56.
 4. Ks. B. Markiewicz (1842-1912), [w]: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku pod red. T. Pilcha, tom III, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2004, s. 79-80.
 5. I. Merżan (1907-1987), [w]: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku pod red. T. Pilcha, tom III, Wyd. Akad. Żak, Warszawa 2004, s. 151-153.
 6. Rozwój praw dzieci (od pierwszych idei do ich skodyfikowania) a sytuacja dziecka w polskiej rzeczywistości prawnej i społecznej, [w:] Prawa dziecka w kontekście wychowawczym, red. ks. A. Solak, Wyd. Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2005, s. 9-56.
 7. Prawa dziecka w procesie wychowania- scenariusze zajęć, [w]: Prawa dziecka. Wybrane aspekty, red. I. Marczykowska, E. Markowska-Gos, A. Solak, W. Walc, Wyd. UR, Rzeszów 2006, s. 283-309.
 8. Instytucje i organizacje wspierające dziecko i rodzinę, [w]: Pomoc, opieka, wsparcie dziecka i rodziny, red. U. Gruca-Miąsik, Wyd. UR, Rzeszów 2006, s. 78-90.
 9. Ojciec w rodzinie a zachowania agresywne młodzieży, [w:] Przemoc. Konteksty społeczno-kulturowe, T. I. Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska, red. B. Szluz, Wyd. UR, Rzeszów 2007, s. 136-147.
 10. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918, część II: Źródła drukowane, pod redakcją A. Meissnera i J. Dybca, Wyd. UR, Rzeszów 2007 (współautorstwo).
 11. Domy dziecka wobec współczesnych tendencji w dziedzinie opieki nad dzieckiem, [w:] Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności, pod red. W. Walc, B. Szluz, I. Marczykowskiej, Wyd. UR 2008, s. 34-45.
 12. M. Balcerek (1935-1992), [w]: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. Praca zbiorowa pod redakcją A. Meissnera i W. Szulakiewicz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 54-57.
 13. J.Chołodecki-Białynia (1852-1934), [w]: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. Praca zbiorowa pod redakcją A. Meissnera i W. Szulakiewicz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 152-156.
 14. G. Doliński (1846-1906), [w]: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. Praca zbiorowa pod redakcją A. Meissnera i W. Szulakiewicz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 195-198.
 15. B. Żulińska (1881-1962), [w]: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. Praca zbiorowa pod redakcją A. Meissnera i W. Szulakiewicz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 910-913.
 16. Ida Merżan (1907-1987) i jej związki z Januszem Korczakiem, [w:] Wizerunek kobiety na przestrzeni wieków, pod red. A. Pierścińskiej-Maruszewskiej, B. Bakalarz-Kowalskiej, T. Grudniewskiego, Ostrowiec Świętokrzyski 2009, s. 243-254.
 17. Problemy egzystencjalne młodzieży wychowującej się w domach dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2010, nr 9, s. 23-33.
 18. Środowisko rodzinne wychowanków domów dziecka, [w:] Przemiany współczesnej rodziny polskiej, red. S. Pelc, Wyd. WSIE, Rzeszów 2010, s. 199-210.
 19. Poczucie bezsensu życia wychowanków domów dziecka, [w:] Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, pod red. naukową K. Duraj-Nowakowej, U. Grucy-Miąsik, Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 183-193.
 20. Poczucie sensu życia wychowanków domów dziecka, [w:] Wyzwania i szanse pedagogiki społeczno-opiekuńczej, red. nauk. K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik, Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 67-90.
 21. Kształtowanie się obrazu własnego „ja” u wychowanków domów dziecka, [w:] Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej. Konteksty polsko-słowacko-czeskie, pod red. naukową U. Grucy-Miąsik, A. Tokárovej, E. Lukáča, Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 108-114.
 22. Poczucie sensu i bezsensu życia u wychowanków domów dziecka, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 194.
 23. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918, część III: Opracowania z lat 1991-2008, Rzeszów 2012, pod red. A. Meissnera i K. Szmyda.
 24. Szkice z dziejów myśli pedagogicznej w zaborze austriackim 1772-1918, Lublin 2013.
 25. Rodzina jako wartość w opinii wychowanków domów dziecka, [w:] Rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. nauk. W. Kowalski, Lublin 2014.
 26. Bibliografia dziejów oświaty i wychowania w Galicji 1772-1918, Część I: Opracowania do 1990, pod red. A. Meissnera, Lublin 2015, s.265 (współautorstwo).
 27. Etyka - Rodzina - Społeczeństwo. Tom I, red naukowa G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s.243.
 28. Rola dziadków w procesie wychowania wnuków, [w:] Etyka - Rodzina - Społeczeństwo. Tom I, red naukowa G. Grzybek, Z. Chodkowski, J. Meissner-Łozińska, Wyd. UR, Rzeszów 2016, s. 113-130.
 29. Zdolność rozpoznawania potrzeb innych ludzi przez dzieci przedszkolne, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, Socjalizacja dziecka, 2016/4, s. 27-37.
 30. Młodzież szkół gimnazjalnych wobec obowiązków szkolnych [w:] Rynek pracy, kariera zawodowa. Wyzwania dla edukacji, red nauk. N. Pikuła, K. Jagielska, K. Białożyt, Katowice 2016, s. 69-80.
 31. Poczucie sensu życia jako potrzeba młodych ludzi [w:] W trosce o potrzeby dziecka. Pedagogiczne przesłania Barbary Czeredreckiej, red. nauk. B. Gumienny, Wyd. UR, Rzeszów 2017, s. 74-87.
 32. Szkoła wobec edukacji globalnej i regionalnej [w:] „Studia i Prace Pedagogiczne”2018, nr 4, s. 39-49.
 33. Podstawy teoretyczne idei powszechnego kształcenia Jana Amosa Komeńskiego, [w:] „Polonia Journal” Przegląd Polsko-Polonijny, nr 7/2018, Bielsko Biała 2018, s. 47-54.
 34. Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Słownik biograficzny, pod red. A. Meissner, A. Wałęga, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018 (20 biogramów).

Publikacje