doktor Dorota Pstrąg

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1
 • Pokój: 121
 • Nr telefonu: +48696362364
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-9371-3899
 • Konsultacje: środa

Informacje

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Postawy społeczne wobec różnych form i przejawów zjawisk patologicznych, takich jak:

 • nadużywanie substancji psychoaktywnych,
 • uzależnienia,
 • zjawisko przemocy w środowisku wychowawczym,
 • problemy oddziaływania penitencjarnego
 • wykluczenie społeczne grup mniejszościowych, stygmatyzacja marginalizacja, nietolerancja.

Wymieniona problematyka została przedstawiona w 2 monografiach oraz ok. 90 artykułach naukowych i rozdziałach w pracach monograficznych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Od początku swojej pracy zawodowej związana ze środowiskiem akademickim, realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej, promotorka ponad 400 prac magisterskich i licencjackich, pełniła liczne funkcje organizacyjne. Brała czynny udział w ok. 80-ciu konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w kraju oraz za granicą – w Słowacji, na Ukrainie i w Rosji.

WYBRANE PUBLIKACJE:

 1. Zakazana miłość-zakazane związki. Homoseksualna mniejszość w poglądach mieszkańców Podkarpacia, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, 307s. (ISBN: 978-83-7996-017-0).
 2. Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień. Wydawnictwo WSP, Rzeszów 2000, 220s. (ISBN 83-7262-104-7; 9788372621047).
 3. Patologia społeczna. Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, Praca zbiorowa pod red. D. Pstrąg, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, 170s. (ISBN: 978-83-7338-978-6).
 4. Вибрані проблеми соціальної педагогіки і соціальної роботи, Praca zbiorowa pod red. B. Ziemby i D. Pstrąg, Kamieniec Podolski, 2012. (ISBN 978-966-82-61-74-9).
 5. Tolerancja wobec przemocy jako czynnik etiologiczny przestępczości (w:) Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, pod red. F. Kozaczuka, Wyd. UR, Rzeszów 2010, s. 101 - 118. (ISBN 978-83-7338-602-0).
 6. Przejawy stygmatyzacji społecznej w opiniach skazanych recydywistów (w:) Społeczne i resocjalizacyjne asumpty ludzkiego bycia, pod red. S. Przybylińskiego i D. Wajsprych, Wyd. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2009, s.319 – 330. (ISBN 978-83-89067-53-1).
 7. Rola kapelana w działalności resocjalizacyjnej zakładu karnego (w:) Resocjalizacja instytucjonalna. Perspektywy i zagrożenia, pod red. F. Kozaczuka, Wyd. Uczelniane UR, Rzeszów 2004, s. 372 - 385. (ISBN 83-7338-148-1).
 8. Rola wychowawcy penitencjarnego w systemie resocjalizacji skazanych (w:) Edukacja i animacja społeczno – kulturalna dorosłych. Diagnoza – potrzeby – prognozy, pod red. A. Horbowskiego i J. Potocznego, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2007, s. 335 – 350, (ISBN 978-83-7338-300-5).
 9. Zadania Służby Więziennej w opiniach funkcjonariuszy i skazanych (w:) Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwan społecznych, pod red. W. Ambrozika, H. Machela i P.Stępniaka, Wyd. UAM, UG, Pedagogium WSPR i CZSW, Poznań, Gdańsk, Warszawa, Kalisz 2008, s.343-358.( ISBN 978-83-88411-95-3).
 10. Насилие и агрессия как общественные явления, возникающие в школьной среде (из опыта польской школы) (w:) Ярославский педагогический вестник. Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д.Ушинского Nr 4, 2006., s. 141-149.
 11. Die gesellschaftliche Stigmatisierung In der Wahrnehmung der Verurteilten (w:) Horizonte der sozialen Wiedereingliederung, pod red. Kieszkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistycznego im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, s.236 – 255. (ISBN 978-83-9271-944-1).
 12. Praca w procesie readaptacji społecznej skazanych (w:) Lubelski Rocznik Pedagogiczny nr XXXIII, pod red. Z. Bartkowicza, A. Węglińskiego, UMCS, Lublin 2014, s. 148 – 164 (EAN: 977013761360233)
 13. Postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec zjawisk subkulturowych (w:) Krukowski J. (red.), Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych, Tom LXIII, Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2010, s.111-128. (ISSN 0079-3418).
 14. Profilaktyka toksykomanii w szkole jako element wychowania prozdrowotnego (w:) Науковий вiсник Волинського нацiоналного унiверситету iменi Лесi Українки w Łucku, Nr 13, 2010, s. 239 – 244. (ISSN 1729-360X).

Publikacje