dr hab. prof. UR Joanna Smyła

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: ul. Ks. J. Jałowego 24
  • Pokój: 13
  • Nr telefonu: 17 872 18 04
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-2675-8421
  • Konsultacje: środa, godz. 9.00 - 10.30

Informacje

Joanna Smyła, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, profesor UR. Zatrudniona w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego w Zakładzie Pedagogiki Społecznej.

W jej dorobku naukowym można wyróżnić kilka obszarów problemowych: pedagogika społeczna, pedagogika młodzieży, pedagogika rodzaju oraz wielokulturowość i edukacja międzykulturowa. Zainteresowania naukowe i badawcze obejmują funkcjonowanie jednostki w dynamicznie zmieniającym się świecie generującym nowe wyzwania, z którymi zmagają się współcześni ludzie. Skoncentrowane są głównie wokół problematyki funkcjonowania społecznego, osobistego i zawodowego oraz wzorów przyszłości ludzi młodych – w wieku adolescencji i wczesnej dorosłości – z uwzględnieniem szczególnej sytuacji kobiet i młodzieży w społeczeństwie, rodzinie i pracy. Dotyczą również relacji rodziny i szkoły w środowisku wielokulturowym.

Autorka publikacji z dziedziny pedagogiki społecznej, opiekuńczo-wychowawczej, pracy socjalnej, w tym monografii naukowych: Wzory przyszłości osobistej i zawodowej młodzieży licealnej. Między tradycją a ponowoczesnością (Kraków 2022), Między pragnieniem a koniecznością. Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy (Kielce 2016), Młoda kobieta na rynku pracy. Szanse i ograniczenia rozwoju (Kielce 2015), rozdziałów w monografiach, artykułów w czasopismach naukowych oraz współredaktorka książek.

Współpracuje z ośrodkami naukowymi z Polski (m.in. z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, Uniwersytetem Zielonogórskim) i z zagranicy (m.in: Georgian American University, Tbilisi, Gruzja; Marmara University, Istambuł, Turcja; Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu; Lviv National Academy of Arts, Lwów; Ternopil Regional Communal Institute of Postgraduate Pedagogical Education). Jest członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Zespołu wspierającego pracę Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN, Zespołu wspierającego pracę Sekcji Pedeutologii KNP PAN.

Ukończyła kursy: „Myślenie krytyczne i narzędzia TOC”, „Coaching i mentoring w pracy pedagoga”, szkolenia podstawowe i eksperckie z diagnozy skłonności zawodowych metodą Obrazkowego Testu Zawodów (BBT-PL) Martina Achtnicha, szkolenie z charakterologii metodą Heymansa-Wiersmy oraz szkolenie I stopnia „Twórcze myślenie z wykorzystaniem metod TRIZ”.

Publikacje