Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

  • Jednostka:
    Kolegium Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki
  • Budynek: Ul. Ks.Jałowego 24
  • Pokój: 102
  • Nr telefonu: 17 872 18 16
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-2931-5511
  • Konsultacje: Środa, godz.9.30-11.00, p.102

Informacje

Marta Wrońska, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. nauki i jakości kształcenia. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w zakresie pedagogiki, na podstawie innowacyjnej pracy badawczej pt. Mikronauczanie w kształceniu umiejętności metodycznych nauczycieli; w roku akad.1986/87 otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (było to wówczas pierwsze takie stypendium w historii uczelni WSP); doktorat obroniła w Uniwersytecie Warszawski, habilitacja: Uniwersytet UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. W latach 1992-1994 brała udział w międzynarodowym programie „LEROPOL,PTH EINDHOVEN”, w latach: 2006-2007 ekspert w polsko-amerykańskim badaniu nt. wykorzystania ITC w edukacji, przeprowadzonym przez University of Idaho, USA; w 2014 r. odbyła wizytę studyjną w Kennesaw State University, USA; członkini Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (z-ca przewodniczącego). Członkini Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza mediów”, a także The International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies. Współautorka i wykonawczyni projektów realizowanych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Naukowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Recenzentka w przewodach habilitacyjnych i doktorskich, członkini komitetów naukowych wielu konferencji i sympozjów.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących obszarów: kultura medialna jako zjawisko społeczne, paradygmat digitalnej rzeczywistości, którą tworzy przestrzeń medialna; edukacja medialna adolescentów; nauczyciele – ich wiedza i  umiejętności medialne; zastosowanie technologii informacyjnych w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czynników determinujących efektywność wykorzystania poszczególnych mediów w procesie dydaktycznym; media jako narzędzie intelektualne optymalizujące pracę nauczyciela oraz ucznia;  seniorzy a technologie informacyjne. Obszary te wzajemnie się przenikają i tworzą spójną całość, co jest odzwierciedlone w monografiach naukowych np. M. Wrońska, Opis-wyjaśnienie-norma-ocena. Analiza struktury treści i odbioru dwóch programów telewizyjnych, Wydaw. WSP, Rzeszów 1999; Wrońska M., Zduniak A., (red.) Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, t.4. wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa-Poznań 2004 r.; Wrońska M., Waśko P., Zduniak A., (red.) Polski system edukacji po reformie 1999 roku. Stan, perspektywy, zagrożenia, wyd. Dom Wydawniczy ELIPSA, Poznań-Warszawa 2005 r., K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman (red.), Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006; M. Wrońska, Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012;  M. Wrońska (red.) Mała szkoła w przestrzeni medialnej, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016; M. Wrońska, Funkcjonowanie seniorów w przestrzeni medialnej. Miedzy ideą a praktyką. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2931-5511

Zespół Pedagogiki Medialnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Publikacje