dr hab. Profesor UR Krystyna Barłóg

  • Jednostka:
    Kolegium Nauk Społecznych. Instytutu Pedagogiki
  • Budynek: Ks. Jałowego 24
  • Pokój: 118A
  • Nr telefonu: 178721819
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-8915-0560
  • Konsultacje: środa od 8.45 – 9.45, 11: 15 – 11: 30, 13:00 – 13:15

Informacje

Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor  habilitowany  nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej. Doktorat w 1992 roku   nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego   WSP w Krakowie  w trzecim roku po studiach magisterskich ukończonych w  WSP w Rzeszowie poprzedzony rocznym stażem naukowym w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Specjalnej WSP w Krakowie. Habilitacja  w Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu 07-07-2009 roku  poprzedzona rocznym  stażem naukowym w Katedrze   Socjopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie.  Dorobek naukowy sytuuje się  w obszarze pedagogiki specjalnej i pedagogiki. Zainteresowania badawcze koncentrują się  wokół ekosystemowych, holistycznych, interdyscyplinarnych kontekstów edukacji, rehabilitacji i terapii osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie dzieci i młodzieży, oraz trajektorii cierpienia rodziców, możliwości wsparcia, wyznaczników efektywności integracji i inkluzji z perspektywy podmiotów interakcji. Głównym obszarem badawczym     jest prawo dziecka ze specjalnymi potrzebami do edukacji i włączania, edukacji inkluzyjnej.  Jednym z obszarów badawczych jest psychospołeczna integracja, próby wskazania jej efektów w pracy z dziećmi pełnosprawnymi  oraz z MPD. Kolejny obszar badawczy dotyczy nauczycieli uczniów z odchyleniami od normy,  oraz ich adaptacji do    specjalnych potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczniów. Wiele badań    dotyczy możliwości wspomagania rozwoju  oraz empatii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  i nauczycieli. To również próby poszukiwań nowatorskich metod i strategii pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poczucia sensu i jakości życia młodzieży   ze specjalnymi potrzebami,   ale i strategii podmiotowego upełnomocnienia, zaangażowania rodziców.  Podejmowane eksploracje koncentrują się wokół integracji i inkluzji, i ich podmiotem są głównie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzice. Zagadnienia ujmowane są wielokontekstowo z uwzględnieniem aktualnych wyzwań współczesnej pedagogiki specjalnej.   W dorobku naukowym ponad 150 publikacji. Recenzent oraz promotor rozpraw doktorskich.  Autorka   i  redaktor  kilkunastu publikacji zwartych   oraz wielu artykułów naukowych.  Uczestnik konferencji, kongresów naukowych   jak np. I NTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPECIAL EDUCATION, 14th BIENNAL CONFERENCE THE UNIVERSITY OF LOWER SILESIA, /June 2015   Wrocław/. EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE – SYMPOSIUM  ON RETT SYNDROME - /Gdańsk, 2008). Organizator konferencji naukowych m. in. Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej – 2016 r. Zakład Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny UR Rzeszów, oraz wielu studenckich konferencji, sympozjów  naukowych jak np. Maria Grzegorzewska jako prekursor pedagogiki specjalnej w Polsce, UR Rzeszów, APS Warszawa 2022, Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej. Rzeszów 2018. Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z niepełnosprawnością. 2017. Metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością. Rzeszów 2016. Autyzm – wyzwaniem współczesnej szkoły 2015 r. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów i Pedagogów Specjalnych.(I nagroda za zajęcie I miejsca w VI edycji konkursu StRuNa w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2016 za wspieranie KN Pedagogów i Pedagogów Specjalnych ( Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Warszawa), III nagroda w konkursie StRuNa 2017). Najlepsi z najlepszych w roku 2016. Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie StRuNa w kategorii Koło Naukowe Roku 2016. Wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Pedagodzy jedną ze strun najlepszych studenckich kół naukowych w kraju. III nagroda w konkursie StRuNa 2017 w kategorii Koło Naukowe Roku 2017. Finał konkursu StRuNa 2017. Interdyscyplinarny Kongres Studenckiego Ruchu Naukowego IKONA 2017. Współudział doradczy w Reformie Edukacji Narodowej: Projekt UE i MEN-u pt. Doskonalenie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Członek międzynarodowej organizacji ds. zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych: INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SPECIAL EDUCATION. Kierownik wielu studenckich projektów naukowych m.in.: Szkoła przyjazna dla dzieci z niepełnosprawnością 2015-2017. Poczucie sensu i jakości życia studiującej młodzieży z niepełnosprawnością 2017. Między integracją, inkluzją a normalizacją./ Bariery i zmiana. Proces inkluzji w perspektywie edukacyjnej i społecznej 2017-2018.

Zespół Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Sekcja Pedagogiki Specjalnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Publikacje