dr hab. prof. UR Adam Podolski

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: Ks. Jałowego 24
  • Pokój: 127
  • Nr telefonu: 516105845
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0001-9948-1833
  • Konsultacje: środa 10.00-11.30

Informacje

Obszar moich wczesnych zainteresowań naukowych związany był i jest nadal z historią, w tym szczególnie z historią kościoła, teologią, filozofią, etyką, aksjologią, wychowaniem w rodzinie, dydaktyką, turystyką pielgrzymkową, organizacjami charytatywnymi oraz ze sportem i wychowaniem przez sport. W związku z tym uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych na poziomie krajowym i międzynarodowym. Owocem moich zainteresowań naukowych są pozycje książkowe i artykuły naukowe oraz publicystyczne. Do najważniejszych z nich zaliczam:

Wartości szansą kształtowania podmiotowego wychowania ,w: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. T. 3 / red. nauk. K. Pająk, A. Zduniak, Poznań-Warszawa "Elipsa", 2004, s.353-356.;

Chrześcijańskie inspiracje w sporcie, w: Z dziejów Kultury Fizycznej w Polsce pod red. S. Zaborniak, w:  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,  2005, s. 119-127.;

Postawy a mass media, w : Procesy globalizacji a kształcenie nauczycieli, pod red. S. Dylak, R. Pęczkowski, P. Denicolo, Poznań-Rzeszów, 2006, s. 347-357.; Doświadczenie bólu i kontuzji w sporcie wyczynowym-główne problemy i perspektywy zawarte literaturze przedmiotu, w: Cierpienie: Między sensem a bezsensem. Studium interdyscyplinarne. pod red. M. Kalinowski. Łuck 2012, s.27-39.

Duszpasterskie zadania Kościoła przemyskiego na przełomie XIX i XX wieku (do 1914) a kwestia społeczna, w:  Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich od Vaticanum I (1869-1870) do Vaticanum II(1962-1965), pod red. S. Nabywaniec, A. Podolski, WUR, Rzeszów, 2012, 45-65.; Nurty dydaktyczny, pedagogiczny i kerygmatyczny na przełomie XIX i XX wieku. w:  Pastoralne aspekty działalności kościołów lokalnych na ziemiach polskich od Vaticanum I (1869-1870) do Vaticanum II(1962-1965), red. S. Nabywaniec, A. Podolski, WUR, Rzeszów, 2012, s.217-249.; Duchowy wymiar cierpienia sportowców wyczynowych, WUR, Rzeszów, 2012, ss. 216.; Adam Podolski, Cierpienie-wybrane aspekty, Rzeszów, 2014, ss. 144.; Adam Podolski, Akceptacja wartości religijnych w rodzinie, Rzeszów 2015, ss. 167.; Adam Podolski, Znaczenie wartości religijnych w rodzinie, Rzeszów 2016, ss. 158.; Adam Podolski, Europa zrodziła się w pielgrzymce, Bonus Liber Rzeszów 2016, ISBN: 978-83-654441-52-2, ss.220.; Adam Podolski, Wymiary sportu, Rzeszów 2017. ss. 164.

w latach 2005-2012 pełniłem funkcję Prodziekana Wydziały Wychowania Fizycznego oraz w latach 2008-2011 Pełnomocnika rektora ds.Osób Niepełnosprawnych UR dla których założyłem Biuro, zorganizowałem 31 obozów rehabilitacyjno-leczniczo-wypoczynkowych, siedem wyjazdów zagranicznych, ponad 60 kursów dokształcających wraz z codzienną opieką medyczną w przychodniach.

Trzykrotnie zorganizowałem i pozyskałem środki finansowe na Mistrzostwa Uniwersytetów w siatkówce i futsalu, które odbyły się w Nikozji na Cyprze, w  Roterdamie-Holandia oraz w Podgoricy-Czarnogóra.

W ostatnim okresie dydaktyczno-naukowym wyjechałem na staż naukowy do Chorwacji od 01.03-30.06.2023 r, gdzie w Uniwersytecie w Zadarze przeprowadziłem badania naukowe na temat: Postawy młodzieży wobec norm i wartości związanych z życiem rodzinnym.

Równocześnie wziąłem udział w konferencji międzynarodowej w Uniwersytecie w Zadarze, gdzie wygłosiłem na temat: Religious values in family upbringing.

W tym samym czasie uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji w Uniwersytecie w Drohobyczu ( Ukraina), gdzie on-line zaprezentowałem wykład na temat: Personalistyczne spojrzenie na cierpienie sportowców-2023.

Obecnie koncentruje się na badaniach naukowych związanych z szeroko rozumianą problematyką rodziny oraz z wychowawczo-etycznymi problemami związanymi z przyszłościowym rozwojem sportu.

Publikacje