dr Beata Gumienny

 • Jednostka:
  Instytut Pedagogiki
 • Budynek: 35-010 Rzeszów; ul. ks. Jałowego 24
 • Pokój: 227
 • Nr telefonu: 501504294
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-2022-9633
 • Konsultacje: zgodnie z harmonogramem

Informacje

 

Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Badań nad Niepełnosprawnością.

Studia magisterskie ukończone w 2002 roku kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza; Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny. Tytuł pracy magisterskiej: Funkcjonowanie wychowanków domów dziecka w klasie szkolnej, promotor: dr hab. prof. UR Barbara Czeredrecka. Doktorat obroniła w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii (2008r.), na podstawie dysertacji: Kompetencje społeczne niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka. Analiza pedagogiczna. Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Stankowski. Studia podyplomowe:

 • Edukacja i specjalne potrzeby edukacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Uniwersytet Rzeszowski;
 • Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji, Uniwersytet Rzeszowski,

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Trener Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza/adopcja, Towarzystwo Nasz Dom w Warszawie (trener kandydatów na opiekunów zastępczych i adopcyjnych)
 • Trener terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.

            Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz pięciu monografii, uczestniczka kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu, wiceprzewodnicząca Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu. Kilkanaście lat była opiekunem Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Vita Ativa (Instytut Pedagogiki UR).

            W początkowym okresie pracy naukowej zainteresowania badawcze zorientowane były wokół problematyki kompetencji społecznych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków domów dziecka oraz wsparcia ich rodzin (proces reintegracji rodzin).  Przez trzynaście lat pracowała w przemyskim Domu dla Dzieci „Nasza Chata” angażując się na rzecz reformy systemu instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Ostatnie lata aktywności naukowej, badawczej i zawodowej związane są z problematyką osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, w tym z zagadnieniem inkluzji, przenoszeniem uczniów z placówek edukacyjnych, asystencji osobistej, teorią krytyczną ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu oporu. Autorka monografii pt.: Upośledzanie dzieci i młodzieży z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w środowisku edukacyjnym (od oporu do emancypacji) (2021). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (s. 326), która została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo pedagogiczne w konkursie na wybitną monografię w 2022r. https://www.ibuk.pl/fiszka/283554/uposledzanie-dzieci-i-mlodziezy-z-glebsza-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-srodowisku-edukacyjnym-od-oporu-do-emancypacji.html

            Ekspert ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci wspierający pracę wychowawców w Domach dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom. Doradca w zespole ds. Programu PRIDE. Członek grupy Zespołu Ekspertów ds. opracowania Standardów Asystencji i opieki wytchnieniowej powołanej przez PSONI Zarząd Główny. Wypracowane standardy zostały zamieszczone w publikacji Standaryzacja usług społecznych w organizacji pozarządowej (2022). Red.  M. Zima-Parjaszewska, B. Skrzypczak. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA: Lublin. Autorka ekspertyzy nt.: Analizy rozwiązań z zakresu włączania społecznego w szczególności rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami szczególnie w zakresie:

- osób wymagających intensywnego wsparcia, w szczególności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ze znaczną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną

- wsparcia środowiskowego, w tym zapewnianego przez środowiskowe domy samopomocy. (s.50). (2021r.) Analiza została opracowana w ramach projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

https://orcid.org/0000-0002-2022-9633

 

 

           

 

 

 

 

           

 

Publikacje