Praca i egzamin dyplomowy - rok akademicki 2019/2020

Opłata za dyplom (niezależnie, czy jest to komplet A czy komplet B)  - 60 złotych + 4 zdjęcia w formacie 4,5cmx6,5cm

Opłata za dodatkowy odpis dyplomu  - 40 złotych + jedno dodatkowe zdjęcie (format jw.)

W związku z sytuacją epidemiczną nie jest konieczne uzupełnienie i dostarczenie do dziekanatu karty obiegowej

 

         Procedura złożenia pracy dyplomowej (na podstawie Zarządzenia Rektora UR nr 61/2020)

 

 1. Zaliczenie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów może być dokonane nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez promotora pracy dyplomowej oraz zweryfikowaniu jej z wykorzystaniem procedury antyplagiatowej JSA.
 2. Ostateczną wersję pracy dyplomowej wraz z oświadczeniem o samodzielnym jej napisaniu stanowiącym załącznik do Regulaminu antyplagiatowego, student przesyła promotorowi nie później niż trzy tygodnie przed planowanym terminem obrony w postaci jednego pliku w formacie pdf przy wykorzystaniu narzędzia informatycznego wskazanego przez promotora (np. na skrzynkę e-mail, za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni lub aplikacji MS Teams). Jeżeli praca dyplomowa zawiera obszerne załączniki należy przesłać je w tej samej wiadomości w postaci spakowanego załącznika (ZIP, RAR).
 3. Promotor dostarcza podpisany wydruk zaakceptowanego raportu ogólnego JSA do dziekanatu najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
 4. Promotor pracy dyplomowej zobowiązany jest do przesłania do recenzenta zatwierdzonej pracy dyplomowej w formie elektronicznej.
 5. Recenzent oraz promotor dostarczają do dziekanatu kolegium recenzje pracy dyplomowej najpóźniej w dniu egzaminu dyplomowego.
 6. Pracownik dziekanatu weryfikuje w systemie Uczelnia 10 zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych programem studiów na ostatnim roku poprzez sprawdzenie wpisów w karcie ocen.
 7. Student po przesłaniu pracy dyplomowej do promotora, zobowiązany jest do sprawdzania czy seminarium dyplomowe zostało zaliczone w systemie Uczelnia 10, co jest jednoznaczne z zaakceptowaniem pracy dyplomowej i pozytywnym wynikiem w weryfikacji w systemie JSA.
 8. Po uzyskaniu zaliczenia seminarium dyplomowego, student jest zobowiązany na co najmniej 10 dni przed terminem egzaminu przesłać zatwierdzoną przez promotora pracę dyplomową wraz z oświadczeniem o samodzielnym jej napisaniu w wersji elektronicznej (w formacie doc.) do dziekanatu kolegium. Jest to równoznaczne z rejestracją pracy w dziekanacie. Pracownik dziekanatu wprowadza otrzymaną wersję elektroniczną do systemu Uczelnia 10.
 9. Pracę dyplomową zatwierdzoną przez promotora w wersji papierowej (nie jest wymagany podpis promotora na stronie tytułowej pracy) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD i zdjęcia do dyplomu (opisane: imię i nazwisko, numer albumu), student zobowiązany jest dostarczyć:
 • w dniu egzaminu dyplomowego do miejsca wyznaczonego przez dziekana kolegium - w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie kontaktu bezpośredniego;
 • w terminie i do miejsca wyznaczonego przez dziekana kolegium - w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie zdalnej.

 

 

Dokumenty - nauczyciele akademiccy

Formularz oceny pracy dyplomowej (promotor)

Formularz oceny pracy dyplomowej (recenzent)

Wniosek o powołanie Komisji egzaminu dyplomowego

 

Dokumenty - studenci

Oświadczenie (system antyplagiatowy)

Wniosek o wydanie dyplomu

Wniosek o wydanie  odpisu w języku obcym

Karta obiegowa

Strona tytułowa

Oświadczenie (COVID - egzamin dyplomowy w formie tradycyjnej)

 

Zagadnienia/pytania - egzamin dyplomowy 2019/2020

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Ekonomia (studia I stopnia)

Ekonomia (studia II stopnia)

Finanse i Rachunkowość (studia II stopnia)

Nauki o Rodzinie

Pedagogika (profil praktyczny)

Pedagogika (profil ogólnoakademicki)

Politologia

 

Wymogi merytoryczne (prace dyplomowe)

Ekonomia/Finanse i Rachunkowość

Bezpieczeństwo Wewnętrzne/Politologia

Nauki o Rodzinie/Pedagogika