dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki KNS UR
  • Budynek: B1 Jałowego 24
  • Pokój: 123
  • Nr telefonu: 178721816
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-8919-2429
  • Konsultacje: środa

Informacje

Prof. UR dr hab. Grzegorz Grzybek, kierownik Zakładu Teorii Wychowania i Opieki

 

Jest aktywnym pracownikiem naukowym. Od pierwszego naukowego artykułu, który ukazał się w 2000 do dzisiaj opublikował sto kilkadziesiąt prac, 23 publikacje książkowe (w tym 11 monografii autorskich).

Za mocne aspekty dorobku i działalności naukowej trzeba przede wszystkim uznać stworzenie własnej teorii naukowej – „etyka rozwoju”.

Teoria ta jest odtąd poprzez publikacje związana z Uniwersytetem Rzeszowskim: Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju,  Wyd. UR. Rzeszów 2014 (ss. 176); Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Wyd. UR, Rzeszów 2013 (ss. 120); Etyka rozwoju a wychowanie, Wyd. UR, Rzeszów 2010, (ss. 160); Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Wyd. UR. Rzeszów 2016, (ss. 165); Etos i eros. Etyka rozwoju wobec seksualności a samowychowanie. Wyd. UR. Rzeszów 2020, (ss. 231); Etos w cieniu erosa. Samowychowanie erotyczne a zadowolenie. Ethos in the shadow of eros. Erotic self-upbringing and satisfaction.  Wyd. UR. Lwów – Rzeszów 2022, (ss. 194 współautor Sz. Siwek).

Ważne elementy z najnowszych publikacji dotyczą takich idei jak: etyczny erotyzm, samowychowanie erotyczne, estetyka seksualności.

Współpraca zagraniczna: 1) Wydział Kultury i Sztuki Uniwersytetu  im. I. Franki we Lwowie: zostały zrealizowane wspólne projekty naukowe (pomysłodawca i kierownik: Rola odbioru sztuki w formacji osoby a etos społeczny. Uniwersytet Rzeszowski, rok realizacji: 2014; Sacrum a profanum w kulturze, czas realizacji: 01.04.2015-30.11.2015; Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, czas realizacji: 01.12.2017-02.03.2019); 2) Instytut Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Preszowskiego,  projekty naukowe (1: Eros w moralności i kulturze. Etyka seksualna a estetyka (Eros in morality and culture. Sexual ethics versus esthetics), czas realizacji: 01.07.2016-01.06.2017; 2: Kształcenie w szkołach wyższych na studiach trzeciego stopnia a etos pracy nauczyciela, obszar wnioskowania: Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, całkowity koszt projektu: 18 004,74 euro. (Był planowanym kierownikiem i pomysłodawca projektu. Złożenie projektu w Euroregionie 7.11.2016, pozytywna ocena formalna i kwalifikowalności – 7.12.2016).

Efektem współpracy były monografie naukowe. Wyniki realizacji publikowano pod jego redakcją w Lwowsko- Rzeszowskich Zeszytach Naukowych.

Publikacje