dr hab., prof UR Andrzej Łukasik

  • Jednostka:
    Instytut Psychologii
  • Budynek: ks. Jałowego 24
  • Pokój: Instytut Psychologii
  • Nr telefonu: Instytut Psychologii
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-5338-2570
  • Konsultacje: Według planu na stronie Instytutu Psychologii

Informacje

Evolutionary Psychologist. Ph.D, associate professor.

Master's degree in psychology - Jagiellonian University, Cracow.

Doctoral degree in psychology: Faculty of Philosophy and History, Jagiellonian University, Cracow.

Post-doctoral degree in psychology: Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences, Warsaw.

In previous years, head of the Department of Psychology at the Institute of Pedagogy of the College of Social Sciences, UR. He currently holds the position of director of the Institute of Psychology, the College of Social Sciences, UR.

He carried out research in the field of psychology of creativity and mind, e.g. monograph "Phylogeny and adaptive functions of human imagery". (2008). Published by the University of Rzeszow.

Current research interests: romantic relationships, evolutionary life history theory (LHT), human reproductive strategies, moral foundations theory (MFT) and moral intuitions in connection with life history theory, neuroscience.

Łukasik, A., Wołpiuk-Ochocińska, A. & Borawski, D. Testing the indirect effects of somatic and parental effort on stress: the roles of worldviews and coping strategies. Curr Psychol 40, 1476–1489 (2021). https://doi.org/10.1007/s12144-018-0065-7

Pisula, W. , Łukasik, A. , Kawa, R. and Pisula, E. (2018) Exploratory Analysis of the Links among Life History, Reproductive Strategy, Autism-Spectrum Quotient, and Quality of Life. Psychology, 9, 2312-2336. doi: 10.4236/psych.2018.99132.

Łukasik, A., Marzec, M. (2015). Altruism and Deceit in Social Reciprocity. Evolutionary Perspective. W: Kwiatkowska, A., Łukasik, A (eds.), The Small and Big Deceptions. In psychology and evolutionary sciences perspective (s. 21-45).  Rzeszów: Wydawnictwo UR

Marzec, M., Łukasik, A. (2017).  Love Styles in the Context of Life History Theory, Polish Psychological Bulletin, 48 (2), 2017, s. 237-249 DOI: 10.1515/ppb-2017-0027

===================================================================================================

Psycholog ewolucyjny.

Tytuł magistra psychologii: Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński.  Praca magisterska pod kierunkiem doc. dr hab. Tomasza Kocowskiego.

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii: Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Jagielloński. Rozprawa doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Nęcki.

Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie psychologii: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Od lat związany najpierw z WSP w Rzeszowie, potem Uniwersytetem Rzeszowskim. Pracował także w Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie, Wydział Psychologii oraz w Uniwersytecie SWPS w Warszawie. W UTH pełnił m.in. funkcję członka Komisji Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii.

W latach ubiegłych kierownik Zakładu Psychologii w Instytucie Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych, UR. Od 1. 10. 2023 pełni funkcję dyrektora w Instytucie Psychologii, KNS, UR.

Członek Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka; członek Polskiego Stowarzyszenia Bliskich Związków.

Redaktor naczelny Biuletynu Psychologicznego "Wgląd", wydawanego od 2018 r; autor artykułów. "Wgląd" to czasopismo popularno-naukowe z zakresu psychologii, przeznaczone dla studentów psychologii, pedagogiki UR i innych osób zainteresowanych psychologią teoretyczną i praktyczną. Biuletyn Psychologiczny "Wgląd"

tekst3art

 

Wgląd

 

 

Realizował badania z zakresu psychologii twórczości i umysłu, np. monografia "Filogeneza i adaptacyjne funkcje ludzkiej wyobraźni" (2008). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Obecne  zainteresowania badawcze: związki romantyczne, ewolucyjna teoria historii życia (Life History Theory), strategie reprodukcyjne człowieka, teoria fundamentów moralnych i intuicje moralne w powiązaniu z teorią historii życia, neurobiologia.

Grant: Narodowe Centrum Nauki, Wczesne doświadczenia społeczne a zmiany rozwojowe w perspektywie ewolucyjnej teorii życia (kierownik, prof. dr. hab. Wojciech Pisula, główni wykonawcy: dr hab. Andrzej Łukasik, dr Rafał Kawa); (1.01-2012 – 31.12.2014).

Teoria historii życia (link)

"Teoria historii życia (life history theory, LHT; McArthur, Wilson, 1967; Pianka, 1970; Stearns, 1992) jest ewolucyjną teorią średniego poziomu wywodzącą się z biologii ewolucyjnej. Według niej gatunki dokonują wyboru strategii reprodukcyjnej maksymalizującej dostosowanie (tzn. zwiększają szanse na przeżycie i pozostawienie po sobie potomstwa) na podstawie wskazówek zawartych w środowisku, w którym się rozwijają we wczesnym okresie życia."

za: Łukasik, A. (2021). Teoria historii życia jako teoria rozwoju człowieka. Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 2, s. 9-20

Teoria Fundamentów Moralnych (link)

"Teoria fundamentów moralnych zakłada, że ludzkie intuicje dotyczące tego, co jest moralnie dobre lub złe, opierają się na pięciu (lub być może więcej1) uniwersalnych, ewolucyjnie ukształtowanych fundamentach (Haidt, 2008; Haidt & Joseph, 2004). Fundamenty sprawiedliwości i troski o innych są przedstawiane jako "indywidualizujące" w tym sensie, że pełnią funkcję moralną poprzez przekierowanie uwagi podmiotu z egoistycznych pragnień na potrzeby i prawa innych jednostek; dominują one w kontekstach liberalnych, indywidualistycznych i świeckich. Fundamenty lojalności wewnątrzgrupowej, szacunku dla autorytetu i czystości/świętości są przedstawiane jako "wiążące" w tym sensie, że ich funkcja moralna polega na wiązaniu podmiotów moralnych z rolami i obowiązkami, które zmuszają ich do poświęcenia własnych interesów dla grupy, systemu lub sprawy religijnej, co sprzyja spójności społecznej i porządkowi z korzyścią dla wszystkich; dominują one w kontekstach konserwatywnych, kolektywistycznych i religijnych (Haidt, 2008)."

za: Nilsson, A., Erlandsson, A., & Västfjäll, D. (2020). Moral Foundations Theory and the Psychology of Charitable Giving. European Journal of Personality, 34(3), 431-447

 "Moralne korzenie liberałów i konserwatystów". Wykład Jonathan Haidt (TED) - z tłumaczeniem w j. polskim

Monografie (Monographs):


 

Publikacje