dr Danuta Ochojska

  • Jednostka:
    Instytut Psychologii
  • Budynek: ul. Ćwiklińskiej 1
  • Pokój: 107
  • Nr telefonu: 178721837
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-0535-1884
  • Konsultacje: Tydzień A: środa 11.30-13.00, ul. ks. Jałowego 24, p.22; Tydzień B: środa 11.15-12.45, ul. Ćwiklińskiej 1, p. 107

Informacje

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE: problematyka z zakresu psychologii klinicznej, neuropsychologii i psychologii rodziny.

Badania prowadzone  przez Autorkę dotyczą głównie funkcjonowania systemów rodzinnych w sytuacjach trudnych (rodziny patologiczne, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, z osobą przewlekle chorą). Analizy obejmują również problematykę transmisji pokoleniowej komunikacji w rodzinie, systemu wartości  i oddziaływań wychowawczych oraz znaczenia QEEG w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych.  Jest autorką  80 artykułów, monografii pt. „Stwardnienie rozsiane i rodzina” oraz współredaktorem pracy „Edukacja, rehabilitacja i terapia osób oczekujących wsparcia”. Pełni funkcję koordynatora poradni psychologicznej „No stress” dla studentów.

RESEARCH INTERESTS: issues in the field of clinical psychology, neuropsychology and family psychology.

The research conducted by the author concerns mainly  the functioning of family systems in difficult situations (pathological families, families with a disabled child, families with a chronically ill person). The analyzes also cover the issue of generational transmission of communication in the family, the system of values and educational influences, and the importance of QEEG in diagnosing mental disorders. She is the author of 80 articles, monograph “Multiple sclerosis and family” and book co-editor “Education, rehabilitation and therapy of people expecting support". She acts as the coordinator of a psychological counseling center “No stress” for students.

 

 

 

Publikacje