Doktor Anna Śniegulska

 • Jednostka:
  Kolegium Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki
 • Budynek: B1; ul. ks. J. Jałowego 24
 • Pokój: 124
 • Nr telefonu: 17 8721829
 • Email: [email protected]
 • ORCID: 0000-0002-2864-257X
 • Konsultacje: Środa

Informacje

Anna Śniegulska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych, zatrudniona w Zakładzie Teorii Wychowania i Opieki Instytutu Pedagogiki.

Studia magisterskie ukończyła na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w zakresie resocjalizacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Absolwentka  studiów podyplomowych z zakresu logopedii korekcyjnej (UMCS w Lublinie, Wydział Humanistyczny). Rozprawę doktorską pt. Rodzinne uwarunkowania przemocy w placówce opiekuńczo-wychowawczej obroniła w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Promotorem była prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka.

Wśród zainteresowań naukowych sytuuje się:

 1. Historyczna zmienność form życia rodzinnego i ról rodzinnych.
 2. Wychowawcza rola matki w kontekście współczesnych przemian społeczno-kulturowych.
 3. Funkcja opiekuńczo-wychowawcza rodziny i szkoły.

Realizowane przedmioty: teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika, metodologia badań pedagogicznych, metodologia badań jakościowych.

WYBRANE PUBLIKACJE:

a). Monografie:

 1. Refleksje nad współczesnym wychowaniem, UR Rzeszów 2013.
 2. Środowiskowe uwarunkowania przemocy w Pogotowiu Opiekuńczym. Wydanie II rozszerzone, Rzeszów 2012.
 3. Przemoc wobec dziecka w rodzinie i szkole, PWSZ Przemyśl 2003.

b). Współredakcja:

 1. Oblicza współczesnej rodziny, PWSZ w Sanoku, Sanok 2015.
 2. Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Tom I Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, UR Rzeszów 2012.
 3. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tom I W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej, UR Rzeszów 2012.
 4. Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tom II Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, UR Rzeszów 2012.
 5. Rola osób znaczących w wychowaniu dzieci i młodzieży (Wiesława Walc współredaktor), UR Rzeszów 2019.

c.). Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Nauczyciele akademiccy o edukacji zdalnej (współautorstwo Wiesława Walc), „Aktywni i Sprawni” 2021/12.
 2. Refleksje kobiet nad wychowaniem macierzyńskim, „Lwowsko – Rzeszowskie Zeszyty Naukowe”, 6, Człowiek w kulturze i społeczeństwie, T. Dubrownyj,
  Malikowski (red.), Lwów-Rzeszów 2021.
 3. The Educational Role of the Mother in Adult Daughter’s Observations-a Contribution to Considerations about Family Communication, „Konteksty Pedagogiczne”, nr 1 (14)/2020.
 4. Edukacja szkolna oczami rodziców uczniów widziana. „Edukacja-Technika – Informatyka”, Kwartalnik Naukowy nr 3 (29) 2019.
 5. Rodzina przestrzenią edukacji do międzykulturowości, „Horyzonty Wychowania”, 2019, 18 (48). https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1691/1927
 6. Kobiety wchodzące w dorosłość o wychowawczej roli matki, „Wychowanie w Rodzinie”, tom XXI (2/2019), A. Szerlag, E. Jurczyk-Romanowska (red.), Wrocław 2019.
 7. Sukces wychowawczy w subiektywnej perspektywie matek w okresie wczesnej dorosłości. „Edukacja-Technika – Informatyka”, Kwartalnik Naukowy nr 4 (26) 2018.
 8. Opiekuńczo-wychowawcza rola rodziców w percepcji społecznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 2018, Rok LVIII (575), nr 10.
 9. Rodzicielski wymiar edukacji zdrowotnej w doświadczeniach i opinii studentek,
  Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia, 2018, T. 31, nr 2.
 10. Responsible Parenthood as the Foundation of a Child's Success in Education „Multidisciplinary Journal of School Education”, 2017, nr 2(12).
 11. O potrzebie edukacji do rodzicielstwa, PEDAGOGIKA Prace Naukowe Akademii Jana Długosza w Częstochowie, K. Rędziński, M. Łapot (red.), tom XXVI nr 1 (2017).
 12. Przemiany roli matki w percepcji młodzieży akademickiej
  „Wychowanie w Rodzinie”, 2017, T. 15, nr 1.
 13. Edukacja prorodzinna w kontekście współczesnych przemian społecznych. „Edukacja-Technika – Informatyka”, Kwartalnik Naukowy nr 2 (16) 2016.
 14. Edukacja do rodzicielstwa jako wyzwanie współczesności. „Edukacja-Technika – Informatyka”, Kwartalnik Naukowy nr 4 (18) 2016.
 15. Przemoc wobec kobiet i osób starszych w środowisku rodziny. „Journal of Modern Science”, Tom 4/31/2016.
 16. Rodzina w opiniach planach życiowych młodych Polaków. Refleksja w kontekście wybranych projektów badawczych [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości, UR Rzeszów 2016.
 17. Mała szkoła wobec problemu edukacji prorodzinnej. [w:] R. Pęczkowski (red.), Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie. Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2016.
 18. Odpowiedzialne rodzicielstwo wartością współczesnej edukacji, [w:] J. Łukasiewicz, M. Z. Stepulak (red.) Psychologiczne uwarunkowania wartości. Rodzina – sens i wartość ludzkiego życia - religijność, Unitas Lublin 2016.
 19. Rodzice w przestrzeni życia rodzinnego, „Edukacyjna Analiza Transakcyjna”,
  nr 5 (2016).
 20. Rodzina jako przestrzeń kształtowania odpowiedzialnego rodzicielstwa
  [w:] M. Marmola, A. Wańczyk-Welc (red.), Kompetencje życiowe młodych dorosłych, UR Rzeszów 2016.
 21. Rodzicielstwo w przestrzeni współczesnej rodziny polskiej, „Tiлeя” Випycк 115 (номер 12), Науковий Національний Педагогічний Університет імені М. Драгомановa, Українська Академія Наук, Київ
 22. Wokół przyjmowanej i odrzucanej wartości macierzyństwa [w:] W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, UR Rzeszów 2015.
 23. Oblicza macierzyństwa – między tradycją a współczesnością. [w:] J. Karbowniczek, A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Dziecko, rodzina, wychowanie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
 24. Macierzyństwo w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społecznych. [w:] D. Opozda, S. Maria Loyola – Opiela, D. Bis, E. Świdrak (red.), Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, Biblioteka Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 8, KUL Lublin 2015.
 25. Edukacja prorodzinna drogą kształtowania odpowiedzialnego macierzyństwa [w:] Sociální pedagogika ve sluzbě clověku a spolecnosti, S. Neslusanova, I. Emmarova, Jarosz, (ed.), Brno 2014.
 26. Wokół macierzyństwa. Nowe wyzwania dla pedagogiki i pracy socjalnej [w:] Ako nájsť zmysel života v sociálnej práci s rizikovými skupinami , 2. ročník Košických dní sociálnej práce, Eva Žiaková (ed.), Košice 2014.
 27. Threats to the Family in time of a Crisis of Values [w:] Ethical thinking on past & present (ETPP 2013), Vasil Gluchman (ed.), Vydavatelstwo Prešovskiej University Prešov 2014.
 28. The role of mother in the minds of young studying women [w:] Sociální pedagogika v kontextu zivotních etap clověka, M. Bargel, jr., E. Janigová, E. Jarosz, M. Juzl (ed.), Brno 2013.
 29. Współczesny dyskurs o nauczycielu. [w:] K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.) Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. Tom II Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości, UR Rzeszów 2012.
 30. Violence towards older persons in the family environment : forms and social-demographic and cultural context, [w:] Beáta Balogová (ed.), Medzigeneračné mosty - vstupujemy do roka medzigeneračnej solidarity: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účast'ou 10.11.2011 v Prešove,  Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012.
 31. Rodzice w roli sprawców przemocy wobec dziecka. [w:] J. Brągiel, B. Górnicka (red.) Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych, Opole 2012.
 32. Psychological-pedagogical aspects of functioning of a family influenced by unemployment. Тези I Всеукраїнськoго конгресy з організаційної та економічнoї психології Актуальні проблеми розвитку організаційнoї та економічнoї психології в Україні, Зa науковoю редакцією C. Д. Мaксuмeнкa, Д. М. Кapaмyшкu, Кїв - Кам'янець Подольський, 2011.
 33. Kobieta jako ofiara przemocy w rodzinie. [w:] A. Witkowska – Paleń,
  Maciaszek (red.) Kobieta we współczesnym społeczeństwie, Stalowa Wola 2010.
 34. Edukacja międzykulturowa wobec przemocy i zagrożeń współczesnego świata. [w:] M. Вasькiв (peдaктop), Пpoблеми філoлoгії тa культypи: Укpaїнa – Пoльшa. Збipник нayкoвих пpaць укpaїнcких та пoльcькиx вчeних, Випyск 1. Kaм’янeць – Пoдiльcкий нaціoнaльний yнiвepcитeт іменi Іванa Oгієнкa, Kaм’янeць – Пoдiльcкий, 2010.
 35. Psychological-pedagogical aspects of functioning of a family influenced by unemployment. Актуальні проблеми психології, TOM 1 Oрганізаційнa психологіa, економічнa психологіa, coціaльнa психологіa, Bипуcк 29 – 30, Kиїв 2010.
 36. Przemoc i zagrożenia cywilizacyjne wyzwaniem dla kreowania kultury pokoju we współczesnym świecie. Resovia Sacra; Studia Teologiczno – Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, Rok 16 (2009).

 

 

 

 

 

Publikacje