Dr Jakub Czopek

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: B1
  • Pokój: 226
  • Nr telefonu: 17 872 18 16
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-8009-6852
  • Konsultacje: Środa, 13:00-14:30

Informacje

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Jagiellońskim (2010).

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. Polskiej Agencji Prasowej (oddział w Rzeszowie), w dzienniku "Nowiny", a także w Dziale Komunikacji Społecznej PWSTE w Jarosławiu.

Doktorat w dyscyplinie nauki o mediach - Uniwersytet Warszawski (2016). Tytuł rozprawy doktorskiej: "Profile" - monografia czasopisma rzeszowskiej inteligencji (1968-1989).

Koordynator programu Erasmus+ w Instytucie Pedagogiki UR

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

Polski system medialny i jego przemiany, sytuacja tradycyjnych środków komunikowania w obliczu rozwoju nowych mediów, rozwój nowych form komunikowania w cyberprzestrzeni.

W 2014 r. opublikował przygotowaną wspólnie z Jarosławem Kinalem książkę „Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego”, będącą zbiorem wywiadów z kilkunastoma profesorami związanymi z tą uczelnią.

Członek Zespołu Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Członek Rady Programowej Akademickiego Radia Feniks.fm Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Członek stowarzyszenia MENSA Polska.

ORCID: 0000-0002-8009-6852

 

 

Graduate of master's studies in Journalism and Social Communication at the Jagiellonian University (2010).

He gained professional experience, among others: Polish Press Agency (Rzeszów branch), in the "Nowiny" daily, as well as in the Social Communication Department of PWSTE in Jarosław.

PhD in media studies - University of Warsaw (2016). Title of doctoral dissertation: "Profile" - a monograph of the magazine of the Rzeszów intelligentsia (1968-1989).

Coordinator of the Erasmus+ program at the Institute of Pedagogy of the University of Rzeszów.

SCIENTIFIC INTERESTS:

The Polish media system and its transformations, the situation of traditional means of communication in the face of the development of new media, the development of new forms of communication in cyberspace.

In 2014, he published the book "The Alphabet of Science of the University of Rzeszów", prepared jointly with Jarosław Kinal, which is a collection of interviews with over a dozen professors associated with this university.

Member of the Media Pedagogy Team at the Committee of Pedagogical Sciences of the Polish Academy of Sciences.

Member of the Program Council of the Academic Radio Feniks.fm of the University of Rzeszów.

Member of the MENSA Poland association.

Publikacje naukowe

Publikacje