prof. ucz./dr hab. Alicja Ungeheuer-Gołąb

  • Jednostka:
    Instytut Pedagogiki
  • Budynek: B1, ul. Ks. J. Jałowego 24
  • Pokój: 125
  • Nr telefonu: 17 8721823
  • Email: [email protected]
  • ORCID: 0000-0002-3187-7150
  • Konsultacje: środa, czwartek

Informacje

Alicja Ungeheuer-Gołąb – dr hab., prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pedagog i literaturoznawca pracuje na Wydziale Pedagogicznym UR. Zajmuje się badaniami nad literaturą dziecięcą (głównie dla dzieci do 12 roku życia) widzianą w szerokiej perspektywie jej związków z pedagogiką, psychologią, antropologią kultury; obcowaniem dziecka ze sztuką, zwłaszcza literaturą, teatrem i tańcem. Ponadto interesuje ją problematyka przekładu intersemiotycznego; literacka edukacja małego dziecka; odbiór literatury przez małe dziecko; reader response, terapeutyczne funkcje literatury dziecięcej.

Jest twórczynią metody ekspresywnego wykonania utworów poetyckich, w której wykorzystuje elementy teatralizacji, dramy i ekspresji ciała. Prowadzi warsztaty z zakresu pracy z tekstem poetyckim i biblioterapii. W tle jej badań literaturoznawczych zawsze pozostaje dziecko jako odbiorca literatury. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów oraz kilku książek z zakresu badań nad literaturą dziecięcą, jak:

Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości, Rzeszów 1999;

Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka, Rzeszów 2007;

Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie, Rzeszów 2009;

Rozwój kontaktów małego dziecka z literaturą, Warszawa 2011;

Literackie inspiracje przedszkolaka, Warszawa 2012;

Integracja sztuk. Liryka w edukacji dzieci, Rzeszów 2021.

Ponadto jest redaktorem i współredaktorem tomów zbiorowych:

W pobliżu literatury dziecięcej, Rzeszów 2008;

Noosfera literacka. Problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci, Rzeszów 2012;

O tym, co Alicja odkryła… W kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży, Kraków 2015.

Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka, Rzeszów 2016.

Jej zainteresowania naukowe są zbieżne z działalnością literacką, wydała bowiem utwory dla dzieci:

O Taju, Jasiu i Rowerku (Kraków 2009);

Przygody Jeżyka spod Jabłoni (Kraków 2011);

Zimowe przygody Jeżyka spod Jabłoni (Kraków 2015)

zbiór wierszy – Dookoła Ciebie (Kraków 2010).

Opublikowała także tomiki liryki dla dorosłych (tłumaczone na język czeski):

Dotknięcia (Rzeszów 1997);

Kęsy życia (Rzeszów 2004);

Wiersze kuchenne (Rzeszów 2016);

Wiersze lekkomyślne (Rzeszów 2019).

Badaczka łączy w swej działalności perspektywę naukową z żywą ekspresywną postawą animatora i twórcy, dopełniając obszar literatury sztukami plastycznymi, teatrem i tańcem.

***

Alicja Ungeheuer-Gołąb – PhD, professor of University of Rzeszów, a pedagogue, a literary scholar and an instructor of folk dance works in a pedagogical department at University of Rzeszów.  She deals with research connected with children’s literature (mainly for children under 12 years) considered in wide perspective its reference with pedagogy, psychology and cultural anthropology, children’s communion with art, especially literature, theatre and dance. Moreover, she is interested in intersemiotic translation: literary education and literary reception of a small child, reader response and therapeutic functions of children’s literature.

She is the author of visceral method of performing poetic works, in which she makes use of theatrical elements, drama and body expression. She conducts workshops devoted to dealing with poetic text and library therapy. In the background of literature research it is always a child who is a recipient. She is the author of several dozen of articles, she wrote books dedicated to research of children’s literature:

Childhood Poetry as the way to sensitivity, Rzeszów 1999;

Poetical text in children’s aesthetic education, Rzeszów 2007;

Movement patterns of  children’ writing. About children’s literature as a journey, fight, mystery, safe place and fun, Rzeszów 2009;

Development of children’s contacts with literature, Warsaw 2011;

Literary inspirations of a preschooler, Warszawa 2012;

Integration of arts. Poetry in the education of children, Rzeszów 2021.

 

and an editor and a coeditor of collective items:

 

In the vicinity of children’s literature, Rzeszów 2008;

Literary noosphere. Upbringing  Problems and therapy through children’s literature, Rzeszów 2012;

About what Alicja discovered… In the circle of the research on the topos of the childhood and the children's fiction and young people, Kraków 2015.

Literature and other arts in the child's educational space, Rzeszów 2016.

 Her interests are in phase with literary activity, she published the following items for children:

About Tay, John and a bike (Krakau 2009);  Adventures of the Hedgehog from the Apple Tree (Krakau 2011); Winter adventures of the Hedgehog from the Apple Tree (Krakau 2015), a collection of poems Around you (Krakau 2010). She also published volume for adults (translated into Czech), Touches (Rzeszów 1997); Bites of life (Rzeszów 2004), Kitchen Poems (Rzeszów 2016), Light-midned Poems (Rzeszów 2019). Furthermore, she is also the author of lyrics for shanties band Klang with which she published a tape and three compact discs.

The researcher combines scientific perspective with live expressive attitude of animator and creator, topping up literature area with art, theatre and dance.

Publikacje