Pracownia Psychologii Ogólnej / Department of General Psychology

dr Anna Batory-Ginda - kierownik

dr hab. Andrzej Łukasik, prof. UR

dr Anna Wołpiuk-Ochocińska

dr Jerzy Zięba

Pracownicy Pracowni Psychologii Ogólnej realizują projekty badawcze w następujących obszarach:

● związki romantyczne, strategie reprodukcyjne i wysiłki rodzicielskie analizowane z perspektywy ewolucyjnej historii życia (Life History Theory), a także teoria fundamentów moralnych (Moral Foundations Theory) i intuicje moralne w kontekście ewolucyjnym

● psychologia pozytywna: dobrostan psychiczny i zadowolenie z życia

● aktywności w Internecie i ich psychologiczne uwarunkowania, szczególnie w grupie dzieci i młodzieży

● psychologia pracy i organizacji: kultura bezpieczeństwa pracy i zaangażowanie pracownicze

● wyzwania opieki nad pacjentami z zaburzeniami rozwojowymi; Genetyczna etiologia zaburzeń neurologicznych i ich wpływ na zachowanie

● tożsamość osobista i procesy związane z jej kształtowaniem się i funkcjonowaniem, badane z perspektywy teorii motywowanego konstruowania tożsamości (motivated identity construction theory), która kluczową rolę przypisuje dążeniu do zaspokojenia motywów samooceny, skuteczności, odrębności, przynależności, ciągłości i sensu. W badaniach analizowana są wzajemne powiązania między motywami tożsamościowymi, szczególnie w kontekście zagrożenia bądź wzmocnienia jednego z nich

General Psychology Laboratory conducts research in the following areas:

● romantic relationships, human reproductive strategies and parental efforts, analyzed from the perspective of the evolutionary history of life (Life History Theory), as well as the Moral Foundations Theory and moral intuitions in an evolutionary context

● positive psychology: psychological well-being and satisfaction with life

● Internet use and its psychological determinants, especially in the group of children and adolescents

● work and organizational psychology: safety culture in the workplace and employee engagement

● challenges of caregiving to patients with developmental disorders; Genetic etiology of neurological disorders and their behavioural impacts

● personal identity and the motives which underlie its functioning, which according to the Motivated Identity Construction Theory, are the following: self-esteem, efficacy, distinctiveness, belonging, continuity and meaning