O Instytucie / About the Institute

Bazą dla rozwoju Instytutu Psychologii Uniwersytetu Rzeszowskiego był Zakład Psychologii (funkcjonujący w ramach Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, a następnie Instytutu Pedagogiki UR), z ponad 50-letnią tradycją w prowadzeniu badań naukowych oraz nauczaniu psychologii na różnych kierunkach w UR. Od 1.10.2023 r. Instytut Psychologii funkcjonuje jako odrębna jednostka organizacyjna, wchodząca w skład Kolegium Nauk Społecznych UR.

Działalność naukowa

Pracownicy Instytutu Psychologii prowadzą badania w szerokim spektrum obszarów, m.in. psychologii szkolnej, psychologii stresu edukacyjnego, osobowości, klinicznej, organizacji, bliskich związków, spektrum zaburzeń autystycznych, psychologii ewolucyjnej.

Miernikiem dorobku Instytutu Psychologii są publikacje w wysoko punktowanych czasopismach anglojęzycznych i polskich, takich, jak m.in.: Current Psychology, Polish Psychological Bulletin, Personality and Individual Differences, Journal of Constructivist Psychology; MC Public Health; Journal of Physiology and Pharmacology, Frontiers in Psychiatry, Scientific Reports, Journal of Intellectual Disabilities, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, Psychiatria Polska, Journal of Autism and Developmental Disorders; Psychologia Rozwojowa, Genes. Wybrane najnowsze publikacje przedstawiono poniżej:

https://doi.org/10.3390/ijerph20085433

https://doi.org/10.3390/genes14091717

https://niepelnosprawnoscirehabilitacja.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=613225

https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2396

https://doi.org/10.3390/s22176606

https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-2-2021/art/20724/

Miarą dorobku pracowników Instytutu Psychologii są także rozdziały w liczących się publikacjach monograficznych oraz monografie, pozyskiwane granty (Grant NCN MINIATURA 2, DEC-2018/02/X/HS6/02306), a także zorganizowane konferencje naukowe, także we współpracy z przedstawicielami innych psychologicznych ośrodków naukowych:

- 14-15 maja 2015 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kompetencje życiowe młodych dorosłych. Mity a rzeczywistość”,

- 18-19 maja 2016 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa” (I edycja),

- 8-9 marca 2018 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zaburzenia neurorozwojowe w aspekcie biologicznym i psychospołecznym”,

- 23-24 maja 2019 r. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa” (II edycja);

- 22 lutego 2023 r. wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Psychologii Rozwoju Człowieka, Seminarium Śródroczne „Zagrożenia dla Rozwoju  Diagnoza - Wsparcie Psychologiczne”, https://psprc.edu.pl/seminaria-srodroczne.

W roku akademickim 2022/23 zainicjowano współpracę z Katedrą Psychologii Ogólnej i Diagnostyki Psychologicznej Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem na Ukrainie. Celem współpracy jest stworzenie i realizacja projektu międzynarodowych badań oraz wymiana myśli na seminariach naukowych.

Pracownicy Instytutu Psychologii powoływani są na recenzentów artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz na recenzentów rozpraw doktorskich.

W ramach działalności naukowej (i dydaktycznej) zrealizowano wyjazdy w ramach programu Erasmus +, m. in. do:

- University of Ioannina, Department of Primary Education, Grecja,

- Univerzita Mateja Bela, Banska Bystrica, Słowacja,

- Universidad de Zaragoza, Saragossa, Hiszpania,

- Uniwerystet 11 Decembre 1918, Alba Iulia, Rumunia,

- Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Neapol,

oraz uczestnictwo w programie: „Focus: developing learning, life and interpersonal skills through a form teaching curricula for secondary students”.

Pracownicy Instytutu Psychologii należą do następujących towarzystw naukowych:

Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka; Polskie Stowarzyszenie Bliskich Związków; Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; International Society for Dialogical Science; Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej; Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia; Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno-Behawioralnej.

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Instytutu oprócz zajęć dla studentek i studentów Psychologii prowadzą zajęcia na innych kierunkach w Uniwersytecie Rzeszowskim. Obejmują one szerokie spektrum przedmiotów, m.in.: wprowadzenie do psychologii, psychologię ogólną, psychologię rozwojową, kliniczną, społeczną, a także ćwiczenia o charakterze praktycznym. Pracownicy Instytutu Psychologii są promotorami oraz recenzentami prac licencjackich oraz magisterskich prowadzonych w Instytucie Pedagogiki, wykładają także na studiach podyplomowych prowadzonych przez Instytut Pedagogiki oraz Instytutu Neofilologii (Podyplomowe Studia Logopedii).

Działalność organizacyjna

Przy Instytucie Psychologii działa Poradnia Psychologiczna „No Stress” udzielająca bezpłatnej pomocy psychologicznej i wsparcia studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z pomocy psychologicznej korzysta co roku wielu studentów i studentek.

Bardzo ważnym elementem działalności o charakterze organizacyjnym, ale także dydaktycznym, jest wydawany od 6 lat - przy wieloletnim wsparciu Dyrektora Instytutu Pedagogiki - popularno-naukowy Biuletyn Psychologiczny "Wgląd". Biuletyn głównie poświęcony jest zagadnieniom z dziedziny psychologii, ale także poruszane są w nim zagadnienia z zakresu innych nauk społecznych oraz, okazjonalnie, publikowane materiały o walorach artystycznych. Drukują w nim autorskie teksty pracownicy Instytutu, studenci i studentki, naukowcy z innych jednostek naukowych UR, jak również różnych uczelni oraz psychologowie praktycy. Biuletyn ukazuje się 4 razy w ciągu roku i do tej pory opublikowano 20 jego numerów. "Wgląd" ukazuje się zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Przez wiele lat pracownicy Zakładu Psychologii (jeszcze w ramach Instytutu Pedagogiki) angażowali się opiekę nad studenckim kołem naukowym zainteresowań psychologią „Pro-Psyche”. W ramach jego działań udało się zorganizować wiele wydarzeń, warsztatów psychoedukacyjnych, projektów badawczych oraz aktywnie uczestniczyć w konferencjach i festiwalach naukowych. W ubiegłych dwóch latach przy Zakładzie Psychologii działało Koło Naukowe UR Equal. Koło zrzeszało osoby LGBTQ oraz osoby sojusznicze studiujące na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wraz z powołaniem Instytutu Psychologii w Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, zostało reaktywowane Studenckie Koło Naukowe „Pro-Psyche”, które zrzesza Studentki i Studentów zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu różnych działów psychologii akademickiej i stosowanej.

 

About the Institute

 

The basis for the development of the Institute of Psychology at the University of Rzeszów was the Department of Psychology (functioning as part of the Faculty of Pedagogy and Arts and then the UR Institute of Pedagogy), with over 50 years of tradition in conducting scientific research and teaching psychology to various faculties at the UR. Since 1.10.2023, the Institute of Psychology has functioned as a separate organisational unit, being part of the UR College of Social Sciences.

Research activities

The staff of the Institute of Psychology conduct research in a wide range of areas, including school psychology, educational stress psychology, personality psychology, clinical psychology, organizational psychology, close relationships, autism spectrum disorders, and evolutionary psychology.

The achievements of the Institute of Psychology are measured by publications in high-scoring English-language and Polish journals such as: Current Psychology, Polish Psychological Bulletin, Personality and Individual Differences, Journal of Constructivist Psychology; MC Public Health; Journal of Physiology and Pharmacology, Frontiers in Psychiatry, Scientific Reports, Journal of Intellectual Disabilities, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, Psychiatria Polska, Journal of Autism and Developmental Disorders; Psychologia Rozwojowa, Genes. Examples of recent publications are presented below:

https://doi.org/10.3390/ijerph20085433

https://doi.org/10.3390/genes14091717

https://niepelnosprawnoscirehabilitacja.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=613225

https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/2396

https://doi.org/10.3390/s22176606

https://www.ejournals.eu/Psychologia-Rozwojowa/2021/Numer-2-2021/art/20724/

Educational activities

In addition to teaching psychology students, the Institute's staff also teach other courses at the University of Rzeszów. They cover a wide range of subjects, including: introduction to psychology, general psychology, developmental, clinical and social psychology, psychotherapy as well as practical exercises.

Organizational activities

A very important part of the organizational, but also educational activities, is the popular scientific Psychological Bulletin "Wgląd". The first issue of insight appeared in 2018. The magazine is mainly concerned with issues in psychology, but also addresses issues from other social sciences and, occasionally, publishes materials of artistic value. It publishes original texts written by the Institute's staff, male and female students, researchers from other research units of the UR, as well as various universities and  practicing psychologists.

With the establishment of the Institute of Psychology in the College of Social Sciences at the University of Rzeszów, the Student Reaserch Group "Pro-Psyche" was reactivated, which brings together students interested in expanding their knowledge in academic and applied psychology.