Spotkania studentek Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z interesariuszem zewnętrznym

W dniach 16.01.2024, 18.01.2024 oraz 27.01.2024 w Instytucie Pedagogiki odbyła się seria spotkań z przedstawicielką niepublicznej szkoły podstawowej Kraina Uśmiechu - Panią dyrektor Dorotą Depą. Były one skierowane do studentek studiów magisterskich pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej a ich tematyka dotyczyła problematyki pracy w świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna stanowi ważne miejsce w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły podstawowej. Przebywają w niej uczniowie potrzebujący opieki przed, albo po zajęciach lekcyjnych, ze względu na czas pracy rodziców, dojazd do szkoły, do domu, lub ze względu na inne zindywidualizowane okoliczności. Planowanie pracy świetlicowej dostosowane jest do możliwości i potrzeb  zróżnicowanej grupy wychowanków, którzy w danym czasie przebywają w placówce. Wychowawcy świetlicy  podejmują działania o charakterze: opiekuńczym, wychowawczym,  profilaktycznym, dydaktycznym, rekreacyjnym, integracyjnym, kompensacyjnym oraz wynikającym ze specyfiki i koncepcji danej szkoły. Do najważniejszych celów świetlicy można zaliczyć: zapewnienie opieki i bezpieczeństwa, tworzenie warunków do racjonalnego wykorzystania czasu, rozwijanie zdolności, integrowanie wychowanków oraz udzielanie   pomocy  i wsparcia w odrabianiu lekcji.

Wizyta została zorganizowana w porozumieniu z władzami szkoły oraz Instytutu Pedagogiki przez dr Waldemara Lib przy współpracy dr Beaty Gumienny, dr Małgorzaty Marmoli oraz dr Justyny Meissner-Łozińskiej