Pracownicy i studenci z Instytutu Pedagogiki w Bańskiej Bystrzycy

W dniach 1-5.05.2023 studentki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolne oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wraz z opiekunami naukowymi dr Waldemarem Lib i dr inż. Tomaszem Warzochą uczestniczyło w międzynarodowym projekcie Joint Improvement of Teaching and Learning in Technical and Science Education: The Exchange of Educational Experience among Teachers and Students w ramach programu Erasmus+BIP.  Organizatorem i koordynatorem projektu była FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED Univerzita Mateja Bela (Słowacja). W projekcie i uczestniczyli także nauczyciele akademiccy i studenci z Wydziału Pedagogicznego Univerzita Palackého v Olomouci. W ramach zajęć poszerzano wiedzę i umiejętności merytoryczne dotyczące techniki i informatyki oraz metodyk ich nauczania, a także upowszechniana była wiedza o Polsce, Słowacji i Czechach, a także miastach, w których znajdują się uczelnie biorące udział w projekcie, jak i o samych uczelniach.