Pierwsze w Instytucie Pedagogiki posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

W czwartek 01 lutego 2024 r., odbyło się pierwsze w Instytucie Pedagogiki posiedzenie Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Radę Doskonałości Naukowej oraz Radę Naukową Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego  do przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie  nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika Panu dr. Januszowi Zielińskiemu.

Komisja obradowała w składzie:

  1. Przewodniczący Komisji: ks. prof. dr hab. Marian Nowak z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  2. Sekretarz Komisji: dr hab. Marta Wrońska, prof. UR z Uniwersytetu Rzeszowskiego
  3. Recenzent: prof. dr hab. Marek Konopczyński z Uniwersytetu w Białymstoku
  4. Recenzent: dr hab. Agnieszka Barczykowska, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (łączącej się zdalnie)
  5. Recenzent: ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
  6. Recenzent: dr hab. Jolanta Kowalska, prof. UŁ z Uniwersytetu Łódzkiego
  7. Członek komisji: ks. dr hab. Janusz Miąso, prof. UR z Uniwersytetu Rzeszowskiego

Po zapoznaniu się z recenzjami osiągnięć naukowych i dydaktycznych, popularyzatorskich i organizacyjnych, przebiegiem kolokwium habilitacyjnego o charakterze publicznym oraz dokumentacją postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, Komisja habilitacyjna stwierdziła, że dr Janusz Zieliński posiada w dorobku osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej pedagogika, zatytułowane: Resocjalizacyjne konteksty aktywności fizycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2023, ss. 256oraz wykazuje istotną aktywność naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni, posiada osiągnięcia w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego świadczące o dużym doświadczeniu i dojrzałości wymaganej od samodzielnego pracownika naukowego. W głosowaniu jawnym wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania Panu Doktorowi Januszowi Zielińskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika.

Relacja z posiedzenia ukazała się w tym samym dniu 01 lutego na portalu Pana Prof. dra hab. Marka Konopczyńskiego - link tutaj

Pan Profesor Marek Konopczyński jest Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości do Spraw Nieletnich

W czwartek 22 lutego 2024 r. Rada Naukowa Kolegium Nauk Społecznych formalnie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Panu Januszowi Zielińskiemu.

Gratulujemy, już Panu Profesorowi Januszowi Zielińskiemu i życzymy kolejnych sukcesów na nowej drodze naukowej.

 

Tekst: Prof. UR dr hab. Marta Wrońska

Zdjęcia: dr Piotr Karaś