Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Osoby ze spektrum autyzmu w środowisku społecznym – konteksty teoretyczne i praktyczne”

W dniu 30 marca 2023 r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Osoby ze spektrum autyzmu w środowisku społecznym – konteksty teoretyczne i praktyczne”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Wsparcia Osób ze Spektrum Autyzmu ABC-ASD pod kierunkiem opiekuna SKN dr Anety Lew-Koralewicz.

W imieniu organizatorów uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR – Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR oraz Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych dr Waldemar Lib.

Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele ośrodków akademickich z Krakowa, Lublina, Szczecina, Warszawy oraz Rzeszowa. Sesji plenarnej przewodniczyli dr hab. Joanna Kossewska, prof. UP, dr hab. Remigiusz Kijak, prof. UR oraz dr Anna Gagat-Matuła (UP). Pierwsza sekcja tematyczna była moderowana przez dr Agnieszkę Łabę-Hornecką, dr Joannę Leśniak oraz studentkę Julię Bolon. Drugą sekcję tematyczną prowadziły dr Izabela Marczykowska, dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak i studentka Wiktoria Grabowska.

Podczas obrad uczestnicy, pracownicy naukowi i studenci, przedstawiali swoje badania i analizy dotyczące problematyki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu w różnych kontekstach środowiskowych i społecznych. Obradom towarzyszyła ożywiona dyskusja, dzielenie się spostrzeżeniami i doświadczeniami, czemu sprzyjała obecność zarówno badaczy tej problematyki jak również przedstawicieli placówek i organizacji pomocowych współpracujących z SKN ABC-ASD.