Konferencja naukowa pt. „Wyzwania wczesnej edukacji XXI wieku”

W dniu 15 czerwca 2023 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się w formie zdalnej studencka konferencja pt. „Wyzwania wczesnej edukacji XXI wieku”. Organizatorami konferencji z ramienia Uniwersytetów były studenckie koła naukowe: „Edukacja bez granic”, działające w Instytucie Pedagogiki UR, którego opiekunem jest dr Tomasz Warchoł i koło „Mediam”, działające w Instytucie Pedagogiki UJK, którego opiekunem jest dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK.

Wydarzenie rozpoczęło się od powitania uczestników konferencji i zaprezentowaniu celów działalności obu kół naukowych. Otwarcie obrad zainaugurował Kierownik Zakładu Edukacji Nauczycieli Uniwersytetu Rzewskiego, dr hab. Wojciech Walat, prof. UR, który omówił współczesne zagrożenia i możliwości jakie wynikają z zastosowania nowoczesnych technologii w okresie wczesnej edukacji. Następnie głos zabrał Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który odniósł się do zmian jakie zachodzą w kontekście wychowania i edukacji wczesnej.

Podczas konferencji studentki z kół naukowych zaprezentowały osiem referatów w obszarze współczesnych wyzwań edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej XXI wieku, związanych z rolą nauczyciela, motywowaniem uczniów do uczenia się. Ponadto znalazły się wystąpienia dotyczące edukacyjnych zastosowań nowoczesnych technologii oraz wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów wybitnie zdolnych.

Konferencja przyczyniła się do wzbogacenie wiedzy studentek oraz podniesienia ich kompetencji naukowych i społecznych związanych z prezentacją wyników badań w panelach dyskusyjnych.