Instytut Pedagogiki podjął współpracę z Niepublicznym Przedszkolem „Ukryty Dar” w Dębicy

W nowym roku akademickim studenci pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego będą mogli odbywać praktyki w Niepublicznym Przedszkolu „Ukryty Dar” w Dębicy. Umożliwia to podpisana przez Dyrekcje obu instytucji stosowana umowa.

Niepubliczne Przedszkole „Ukryty Dar” zostało założone w 2014 roku w Dębicy jako pierwsze przedszkole specjalne w tej miejscowości dla dzieci ze spektrum autyzmu i z innymi niepełnosprawnościami. Jego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Dla Osób Autystycznych i ze Spektrum Autyzmu „Ukryty Dar”. W placówce działa 18 oddziałów w tym oddziały specjalne, oddziały integracyjne oraz oddziały ogólne. Placówka osiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów i pedagogów.

W Przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego we wszystkich grupach wiekowych zarówno w zespołach, jak i indywidualnie. Stworzone zostały odpowiednie warunki opiekuńcze i terapeutyczne, które wspomagają wszechstronny rozwój każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pracownicy przedszkola współpracują z placówkami specjalistycznymi m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej z siedzibą w Krakowie, czy też Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy oraz lekarzami – neurologiem i psychiatrą. W pracy z dziećmi stosują metody i programy wspierające proces edukacji i terapii, takie jak: integracja sensoryczna, komunikacja wspierająca i alternatywna PECS, muzykoterapia, arteterapia, dogoterapia, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, poranny krąg, alternatywna metoda nauki czytania I. Majchrzak, dziecięca matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, przygotowanie do nauki pisania H. Tymichovej, dotyk i komunikacja Ch. Knilla, ruch rozwijający W. Sherborne, dobry start M. Bogdanowicz, rozwijanie percepcji M. Frostig oraz symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania J. Cieszyńskiej.

Podpisana umowa umożliwia odbywanie w Przedszkolu zajęć hospitacyjnych i praktyk pedagogicznych studentom Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. – Bardzo cieszymy się z nawiązania tej współpracy, bo ma ona duże praktyczne znaczenie dla naszych studentów, gdyż głównym celem zawartego porozumienia jest podnoszenie jakości merytorycznej i atrakcyjności kształcenia studentów oraz zachęcanie ich do pracy na rzecz społeczności przedszkolnej – podkreśla Dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. UR dr hab. Ryszard Pęczkowski.

Z kolei Dyrektor Przedszkola mgr Jolanta Koźmińska zauważa, że: – Podpisane porozumienie z pewnością przyniesie wiele wymiernych korzyści także dla naszego Przedszkola. Uczelnia umożliwi nauczycielom i wychowawcom uczestnictwo w wykładach otwartych, konferencjach, sesjach naukowych, doradztwie naukowym i metodycznym dla zainteresowanych nauczycieli oraz innych udziale w różnorodnych działaniach na rzecz edukacji dzieci.

 

dr hab. prof. UR Edmund Juśko