Doradca Ministra Edukacji i Nauki z wizytą w Instytucie Pedagogiki UR

Fot_do_informacji.jpg [156.40 KB]

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski spotkał się z dr. hab. prof. KUL Jackiem Gołębiowskim, doradcą Ministra Edukacji i Nauki, dyrektorem Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Spotkanie było okazją do przedłożenia doradcy MEiN ofert realizacji przez naukowców Instytutu Pedagogiki ekspertyz i badań istotnych z punktu widzenia funkcjonowania polskiego systemu edukacyjnego.

Prof. Ryszard Pęczkowski omówił problem funkcjonowania w polskiej przestrzeni edukacyjnej tzw. „małych szkół” oraz konieczności pogłębionych analiz związanych z tą tematyką. – Jest to kwestia mocno niedoceniana, a nabierająca coraz większego znaczenia, szczególnie w kontekście zachodzących obecnie w naszym państwie procesów depopulacyjnych – tłumaczył Dyrektor Instytutu Pedagogiki. – Należy dążyć do zmiany mentalności przedstawicieli władzy tak, aby problemów polskiej oświaty nie postrzegać tylko z perspektywy dużych szkół miejskich – podkreślił prof. R. Pęczkowski.

Z kolei prof. dr hab. Roman Pelczar oraz dr hab. prof. UR Edmund Juśko omówili ofertę realizacji projektu badawczo-analitycznego pt. „Awans zawodowy nauczyciela, a osiągane wyniki pracy”. – Celem tego przedsięwzięcia jest rozpoznanie i analiza związku pomiędzy uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a jakością ich pracy oraz wynikami osiąganymi przez szkołę – mówił prof. R. Pelczar. – Dążymy do określenia zalet i wad obecnego systemu awansu zawodowego nauczycieli – uzupełnił prof. E. Juśko.

Przedłożone oferty Instytutu Pedagogiki UR spotkały się z zainteresowaniem prof. J. Gołębiowskiego, który zapewnił, iż będą one przedmiotem jego rozmów z kierownictwem MEiN. – Obie propozycje badawcze dotykają ważnych kwestii społecznych – zauważył. – Tematyka małej szkoły, choć niezwykle istotna, nie znalazła dotychczas uznania w szerszym dyskursie, także ze względu na przemawiające na jej niekorzyści czynniki ekonomiczne – stwierdził prof. J. Gołębiowski.

Ponadto podczas spotkania poruszona została perspektywa nawiązania współpracy naukowej przez Instytut Pedagogiki UR, w oparciu o badania realizowane przez Katedrę Badań Szkoły, z Ośrodkiem Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, którym kieruje prof. J. Gołębiowski.