Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji 2023/2024

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 24 listopada 2023 r. o godz. 16:00 w sali 113.

 

dr hab. Ryszard Pęczkowski, prof. UR – kierownik studiów podyplomowych

 

Kontakt:

mgr Renata Wozowicz – administracja studiów (poniedziałek-piątek: 8:00-15:00, pok. 101, tel.: 17 872 18 16, e-mail: rwozowicz@ur.edu.pl)

 

 

Opis studiów

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji zostanie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika w różnego typu placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2019 poz. 1661)

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych absolwent zdobywa kwalifikacje do zajmowania stanowiska dyrektora placówki oświatowej oraz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji zadań kierownika takiej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu współczesnych metod zarządzania instytucją oświatową oraz powiązanych z nią dyscyplin i dziedzin naukowych, w tym analizy i interpretacji różnych sytuacji społecznych wynikających z funkcjonowania instytucji oświatowych oraz rozwiązywania ich problemów organizacyjnych.
 • Kierowania zespołami ludzkimi i pracą zespołową w instytucjach oświatowych oraz sprawnego posługiwania się  systemami informatycznymi w zarządzaniu placówką oświatą.
 • Zastosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie instytucji oświatowej.
 • Stosowania zasad i norm etycznych w podejmowaniu działań w zakresie zarządzania kadrą pedagogiczną i administracyjną placówki oświatowej.
 • Podejmowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym domem rodzinnym, oraz innymi instytucjami oświatowymi, jak i instytucjami życia społecznego i kulturalnego, itp.

 

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia, posiadających kwalifikacje pedagogiczne, planujących objąć stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły itp.).

Wymóg ukończenia podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania instytucją oświatową, nakłada na kandydata ubiegającego się o stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2019 poz. 1661).

 

Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji” zostanie przygotowany do pracy na stanowisku kierownika w różnego typu placówkach oświatowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (DZ. U. z 2017 r. poz. 1597).

 

Program studiów

 • Podstawy zarządzania – współczesne metody zarządzania
 • Prawne podstawy systemu edukacji
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Projektowanie programu pracy szkoły
 • Wybrane problemy psychologii organizacji
 • Wybrane problemy socjologii organizacji
 • Kierowanie zespołami ludzkimi
 • Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
 • Podstawy oświatowej teorii organizacji
 • Komunikacja interpersonalna