Pedagog specjalny w edukacji włączającej

Opis studiów podyplomowych Pedagog specjalny w edukacji włączającej

W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem studiów podyplomowych Absolwent nabywa kwalifikacje nauczyciela pedagoga specjalnego, nauczyciela edukacji włączającej oraz uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w realizacji zadań w zakresie pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi w grupach i klasach w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • identyfikowania potrzeb dzieci i uczniów w podejściu funkcjonalnym – prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem współczesnych narzędzi i metod diagnostycznych;
  • konstruowania i realizowania i ewaluowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
  • skutecznego nauczania grup zróżnicowanych z wykorzystaniem współczesnej metodyki uniwersalnego projektowania nauczania oraz technologii informacyjnej;
  • kształtowania właściwych relacji w grupach rówieśniczych oraz wspomagania rozwoju kompetencji społecznych oraz zapobiegania podejmowaniu przez dzieci i uczniów zachowań problemowych;
  • planowania, realizowania i monitorowania działań wspierających w placówkach włączających;
  • nowoczesnych metod organizacji zespołów nauczycieli i specjalistów współpracujących na rzecz zapewnienia wysokiej jakości edukacji włączającej;
  • efektywnych metod współpracy z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów i dzieci z niepełnosprawnościami.

Harmonogramy zajęć na studiach podyplomowych tutaj

W celu wyświetlenia harmonogramu zajęć należy użyć przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Następnie wybrać kierunek (studia podyplomowe) oraz specjalność. Proszę zwrócić uwagę na właściwą edycję studiów 2023-2024.

Harmonogramy są na bieżąco aktualizowane.

 

Kontakt w sprawie studiów podyplomowych

Sekretariat Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Ks. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, pok. 107

e-mail: asolecka@ur.edu.pl, tel.: 17 872 18 04