Zakład Pedagogiki Społecznej

Prof. UR dr hab. Jadwiga Daszykowska-Tobiasz – Kierownik

Prof. UR dr hab. Joanna Smyła

Prof. UR dr hab. Piotr T. Nowakowski

Dr Agnieszka Długosz

Dr Ewa Tłuczek-Tadla

Dr Bernadeta Botwina

 

Profil naukowo-badawczy Zakładu:

Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu Pedagogiki Społecznej koncentrują się głównie wokół zagadnień powiązanych z dyscyplinami naukowymi jak: pedagogika społeczna (i praca socjalna), socjologia, polityka społeczna. Indywidualne projekty badawcze obejmują między innymi: zjawiska i problemy społeczne, uwarunkowania jakości życia, społeczne aspekty szeroko rozumianej edukacji. Inne tematy badawcze dotyczą: wielokulturowości i międzykulturowości, wybranych zagadnień aretologii, edukacji ustawicznej, edukacji obywatelskiej, ewaluacji w edukacji, współczesnych zagrożeń społecznych dla rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży. Przedmiotem projektów badawczych podjętych przez pracowników zakładu w ostatnim czasie są również: funkcjonowanie człowieka w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny; oddziaływanie pandemii COVID-19 na społeczeństwo oraz wojna w Ukrainie w kontekście edukacji i jakości życia.

 

Działalność dydaktyczna

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej prowadzą zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: pedagogika społeczna, diagnostyka społeczna, podstawy socjologii, socjologia ogólna, socjologia edukacji, aksjologia w profilaktyce społecznej i edukacji, pedagogika ogólna, pedagogika pracy człowieka dorosłego, podstawy dydaktyki ogólnej, metodyka pracy z rodziną, pedeutologia, współczesne kierunki i nurty pedagogiczne oraz seminarium dyplomowe i seminarium magisterskie. W ramach działalności dydaktycznej realizują także staże. Ostatnie miały miejsce na Wydziale Nauk Pedagogicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Kolombo (Sri Lanka). Pracownicy dodatkowo prowadzą wykłady w ramach współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, między innymi ze Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach oraz inicjują wykłady gościnne dla studentów. Niedawno (w październiku br.) odbyły się dwa takie spotkania z udziałem dr Anuradhy Iddagody z University of Sri Jayewardenepura (Sri Lanka). Pracownicy zdobywają także doświadczenie dydaktyczne poprzez udział w programach Erasmus +.

 

Działalność organizacyjna

W ramach działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Pedagogiki pracownicy zakładu są czynnymi członkami redakcji Rocznika Instytutu Pedagogiki: „Kultura – Przemiany – Edukacja”, angażują się także w działania Komisji Rekrutacyjnej. Dodatkowo są opiekunami kolejnych roczników studentów oraz podejmują bieżące działania organizacyjne w instytucie.

 

Opieka nad organizacjami studenckimi

Przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej działa Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Społecznych (opiekun: dr H. Sommer), które angażuje się w działalność kulturalną w Instytucie Pedagogiki (na przykład współorganizacja Koncertu Noworocznego) i wolontariacką (jest to głównie współpraca z podmiotami zewnętrznymi na rzecz dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem, Zespołem Aspergera i Zespołem Downa).

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Pracownicy zakładu czynnie współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Tutaj należy wymienić przede wszystkim kooperację z Niepublicznym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym „Caritas” w Wysokiej koło Łańcuta. Od blisko dziesięciu lat w ramach współpracy Instytutu Pedagogiki z ośrodkiem organizowane są między innymi: Międzynarodowy Dzień Dziecka (z występami, grami i zabawami, połączona z wręczaniem prezentów); Świąteczna Impreza Mikołajkowa (coroczna uroczystość organizowana dla podopiecznych ośrodka, z wizytą Świętego Mikołaja, grami i zabawami, śpiewaniem kolęd i wręczaniem prezentów). Do innych znaczących działań należy zaliczyć: zajęcia terapeutyczne organizowane w ramach wolontariatu – w których biorą w nich udział pracownicy Instytutu Pedagogiki UR i studenci; organizacja i udział w cyklicznym „Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Łańcuckiego”. Pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej w ramach umowy o współpracy Instytutu Pedagogiki i Zakładu Karnego w Rzeszowie organizują również spotkania studentów z pracownikami i osadzonymi. Dodatkowo uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne (między innymi przez Podkarpackie Centrum Innowacji), a także czynnie angażują się w wydarzenia stanowiące przestrzeń do spotkań i dialogu na temat sytuacji gospodarczej w kraju i w województwie podkarpackim (na przykład: IV Podkarpacki Kongres Gospodarczy).

 

Organizacja/współorganizacja konferencji/sympozjów naukowych

Do dotychczasowych ważniejszych przedsięwzięć naukowych, które organizowali lub współorganizowali pracownicy Zakładu Pedagogiki Społecznej należą:

  • International Academic Conference on Social Problems: 1st edition, Vytautas Magnus University (Faculty of Catholic Theology), Rzeszów University (Faculty of Pedagogy), Kowno (Litwa), 26 kwietnia 2019;
  • International Academic Conference on Social Problems: 2nd edition, Ilia State University (Tbilisi, Gruzja), Rzeszów University (Faculty of Pedagogy), Tbilisi (Gruzja), 10 czerwca 2019;
  • International Academic Conference on Social Problems: 3nd edition (on-line), School of Education, Universiti Utara Malaysia (Sintok, Malezja) & Institute of Pedagogy, Rzeszów University (Polska), 2 czerwca 2021;
  • International Academic Conference on Social Problems: 4th edition (on-line), Faculty of Education, The University of Colombo (Sri Lanka), Institute of Pedagogy, Rzeszów University (Poland) & Institute of Postgraduate Studies (Poland), 20 stycznia 2022;
  • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z zakresu edukacji globalnej, pt. „Dziecko i dzieciństwo w sytuacji zagrożenia kryzysem – kontekst wojny”, Organizatorzy: Katedra Pedagogiki Społecznej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego 30 maja 2023 roku.

W bieżących planach pracowników zakładu jest organizacja w dniu 9 listopada 2023 r. Międzynarodowej Konferencji (online) pod nazwą: “Global Pulse of Interdisciplinary Research – 2023”. Organizatorzy: Rzeszów University, Faculty of Pedagogy (Poland), University of Sri Jayewardenepura (Sri Lanka).