Zakład Pedagogiki Specjalnej

 

Prof. UR dr hab. Krystyna Barłóg - kierownik

Prof. UR dr hab. Urszula Gruca – Miąsik

Dr Beata Gumienny

Dr Joanna Leśniak

Dr Aneta Lew-Koralewicz

Dr Agnieszka Łaba-Hornecka

Dr Aleksandra Mach  

Dr Izabela Marczykowska

Dr Małgorzata Zaborniak-Sobczak

 

Profil naukowo-badawczy Zakładu

Założeniem działań naukowo-badawczych Zakładu Pedagogiki Specjalnej jest przyjęcie tezy o konieczności wielokontekstowego spojrzenia na osobę z niepełnosprawnością, jej specjalne potrzeby, diagnozowanie jej sytuacji, w tym poszukiwanie możliwości zmian, rozwoju, podmiotowej samorealizacji, inkluzji, efektywnej pomocy i wsparcia  rodziny  jako przeciwstawienie się marginalizacji, ekskluzji społecznej  czy społecznemu wykluczeniu.

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej, realizują działalność naukowo-badawczą w obszarze współczesnej pedagogiki specjalnej oraz jej paradygmatów. Są to szczególnie eksploracje dotyczące  wybranych kontekstów edukacji, terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami  oraz pomocy, wsparcia rodziny.  W  oddziaływaniach  pomocowych w  teorii i  praktyce  współczesnej pedagogiki specjalnej obserwuje  się dynamiczne postępujące przeobrażenia i  konstruktywne  zmiany, które ukazują wiele różnych możliwości i szans  rozwoju  tych osób, ale i  ograniczenia czy  trudności.  W strategiach pomocy osobom z niepełnosprawnościami  proponuje się uwzględnienie stanowiska osób dotkniętych niepełnosprawnością, ich potrzeb, respektowanie ich  praw, autonomii,  pełnej kontroli nad  własnym życiem, zapewnienie osobom   z   niepełnosprawnościami warunków  włączania, inkluzji,   pełnego uczestnictwa  w społeczeństwie poprzez    zapewnienie    równych   praw oraz  możliwości życiowych,   zniesienie opresji,  barier. W modelu wsparcia osób z niepełnosprawnością  wskazuje się na  wykorzystywanie  zasobów.  Umożliwia to  lepsze zrozumienia potrzeb życiowych, osób, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.  W kontekstowych oddziaływaniach zawsze centralnym podmiotem jest osoba  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rodzina dla dziecka z niepełnosprawnością, jest mikrosystemem szczególnie wyjątkowych interakcji. Uwzględniając dynamiczną teorię transakcyjną przyjmującą, że rozwój człowieka to rezultat dynamicznie zmieniających się interakcji osoby, jej organizmu i środowiska, które je otacza szczególne znaczenie należy przypisać systemowej diagnozie dla rozwoju. Zarówno w diagnozie dla rozwoju,  jak i w  mezosystemowym ujęciu jaki tworzy rodzina oraz specjaliści wspierający rozwój  tworzą się związki i zależności powstające w toku bezpośredniej komunikacji, wspierające wzajemne zaufanie, aktywność    w  różnych sferach  życia, umożliwiając   powstawanie  motywów   działających  na  korzyść rozwijającej  się    osoby.

Wiodący temat naukowo-badawczy Zakładu to: Wielokontekstowe ujęcie edukacji, terapii, opieki i rehabilitacji   osób ze  zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin.

 

Działalność dydaktyczna

Zakład Pedagogiki Specjalnej prowadzi zajęcia na kierunku pedagogika specjalna oraz na innych kierunkach i specjalnościach  umożliwiając studentom  uzyskanie wiedzy  z zakresu specyfiki potrzeb oraz sytuacji, funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, ze specjalnymi potrzebami w tym szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną oraz z ASD. Zdobyta wiedza  i kompetencje  pozwolą  studentom na kształtowanie umiejętności diagnozowania specjalnych potrzeb, poznania metod czy strategii edukacji, terapii, rehabilitacji, pomocy, wsparcia.

Działalność organizacyjna

-Współpraca z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami

- Szkolenie uczniów LO w Tyczynie - członków Klubu Pedagogium oraz wolontariuszy pracujących w SP Tyczyn na świetlicy szkolnej  w ramach autorskiego programu: „Starszy brat, starsza siostra” realizowanego przez licealistów.

- Udział w posiedzeniach Rady Instytutu Pedagogiki,

-Prace w ramach zespołu programowego kierunku: pedagogika specjalna

 

 

Opieka nad organizacjami studenckimi

 

- Koło Naukowe  Pedagogów i Pedagogów Specjalnych (Opiekun: Prof.  UR  K. Barłóg

- Akademickie Koło Naukowe Familiologów  ( Opiekun: Prof. UR U. Gruca-Miąsik).

- Studenckie Koło Naukowe Wsparcia Osób ze Spektrum Autyzmu ABC-ASD (opiekun: Dr A. Lew-Koralewicz).

 

 

Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

-Szkoła specjalna i ośrodki specjalne  ( Prof.UR dr hab.  K. Barłóg),

-Klub Pedagogium – Zespół Szkół w Tyczynie, Stowarzyszenie Mediacyjno-Edukacyjno-Familiologiczne PROSPECTUS ( Prof. UR dr  hab.U. Gruca-Miąsik),

-Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy prowadzony przez PSONI Koło w Przemyślu ( Dr B. Gumienny),

PSONI, Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach, Przedszkole Ogród Dobrych Serc w Ropczycach,  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie-Gmina Iwierzyce, oraz Gmina Sędziszów Młp. Polska Akademia Niepełnosprawności Dzięciecej (PANDa)( Dr J. Leśniak),

PPP w Łańcucie, Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2   w Rzeszowie (Dr A. Mach),

PPP w Rzeszowie, OWI w Rzeszowie, Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy „Ina” w Rzeszowie, Przedszkole Specjalne „Niebieska Kraina” w Łańcucie, w Soninie, Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Titum” w Rzeszowie, Happy Way – Centrum Terapii i Diagnozy Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie (Dr A. Lew-Koralewicz),

PPP nr 1 w Rzeszowie  ( Dr M. Zaborniak-Sobczak).

 

Organizacja/współorganizacja konferencji/sympozjów naukowych

 

-Międzynarodowa Konferencja Naukowa  „Rodzina -myślą, sercem i czynem stawiona – multidyscyplinarne ujęcie)”. Prof. U. Gruca-Miąsik.

-Efekty działań inkluzyjnych z perspektywy podmiotów edukacji – Sympozjum naukowo- warsztatowe. SKNPIPS Opiekun Prof. K. Barłóg

-Konferencja: Spektrum autyzmu-konteksty edukacyjne i terapeutyczne”. (Dr A. Lew-Koralewicz).