Sprawozdanie 2018/2019

S P R A W O Z D A N I E

Działalność Sekcji Penitencjarnej NKP UR, rok akademicki 2018/2019

 

Opiekunowie naukowi: dr Monika Badowska-Hodyr, mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel

Przewodnicząca: Magdalena Mosiężny, III Pedagogika resocjalizacyjna 1-go stopnia

 

  • semestr zimowy/semestr letni – spotkania stacjonarne Sekcji w cyklu dwutygodniowym na Wydziale Pedagogicznym; tematyka spotkań skupiała się wokół penitencjarnych zainteresowań studentów, w szczególności problematyki związanej z realizacją kary pozbawienia wolności; spotkania z praktykami penitencjarnymi;
  • listopad/grudzień 2018 r. – zorganizowanie akcji „Misiaki – Pluszaki” we współpracy z Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych celem wzbogacenie kącika widzeń rodzinnych;
  • 2 – 8 grudnia 2018 r. – realizacja Projektu Nr DN-5121/26/2018: XIV Penitencjarny Obóz Naukowy w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych;
  • marzec 2019 r. – zorganizowanie akcji „Oddaj książkę – stwórz bibliotekę – zainspiruj innych”, we współpracy z Zakładem Karnym w Rzeszowie celem wzbogacenie kącika widzeń rodzinnych;
  • 15 kwiecień – 13 maja 2019 r. – wizyty studyjne w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w ramach których studenci zapoznali się ze strukturą organizacyjną Zakładu Karnego w Rzeszowie, dokumentacją penitencjarną, szczegółowymi zadaniami, formami i metodami pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności, m.in. takimi jak zatrudnienie, działalność kulturalno-oświatowa i sportowa, społeczna, podtrzymywanie kontaktów z rodziną, oddziaływaniami terapeutycznymi oraz zbiorem przepisów i regulacji normujących sposób i cel wykonywania kary pozbawienia wolności, ponadto z realizowanymi programami readaptacji społecznej, także z perspektywy udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz działań z obszaru pomocy postpenitencjarnej;
  • 6 czerwiec 2018 r. – spotkanie podsumowujące aktywność Sekcji Penitencjarnej w roku akademickim 2018/2019; ustalenie szczegółów realizacji projektu nr DN-5121/21/2019: XV Penitencjarny Obóz Naukowy w Zakładzie Karnym w Łupkowie; ustalenie szczegółów współpracy warsztatowo-naukowo-penitencjarnej z jednostkami penitencjarnymi Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Warszawie na nowy rok akademicki 2019/2020.

 

Nasi partnerzy