Sprawozdanie 2017/2018

dr Monika Badowska-Hodyr

mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Wydział Pedagogiczny UR

 

 

S P R A W O Z D A N I E

Działalność Sekcji Penitencjarnej NKP UR, rok akademicki 2017/2018

 

Opiekunowie naukowi: dr Monika Badowska-Hodyr, mgr Agnieszka Wróbel-Chmiel

 

 

  • semestr zimowy/semestr letni – spotkania stacjonarne Sekcji w cyklu dwutygodniowym na Wydziale Pedagogicznym: tematyka spotkań skupiała się wokół penitencjarnych zainteresowań studentów, w szczególności problematyki związanej z realizacją kary pozbawienia wolności; spotkania z praktykami penitencjarnymi;
  • grudzień 2017r. – styczeń 2018r. – zorganizowanie akcji „Misiaki – Pluszaki” we współpracy z Zakładem Karnym w Rzeszowie; wzbogacenie kącika widzeń rodzinnych Zakładu Karnego w Rzeszowie;
  • 23 stycznia 2018r. – wizyta studyjna w Zakładzie Karnym w Rzeszowie w ramach której studenci zapoznali się ze strukturą organizacyjną Zakładu Karnego w Rzeszowie, dokumentacją penitencjarną, szczegółowymi zadaniami, formami i metodami pracy z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności, m.in. takimi jak zatrudnienie, działalność kulturalno-oświatowa i sportowa, społeczna, podtrzymywanie kontaktów z rodziną, oddziaływaniami terapeutycznymi oraz zbiorem przepisów i regulacji normujących sposób i cel wykonywania kary pozbawienia wolności, ponadto z realizowanymi programami readaptacji społecznej, także z perspektywy udzielania warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz działań z obszaru pomocy postpenitencjarnej.
  • 14 czerwiec 2018r. – spotkanie podsumowujące aktywność Sekcji Penitencjarnej
    w roku akademickim 2017/2018; ustalenie szczegółów realizacji projektu nr DN-5121/26/2018: XIV Penitencjarny Obóz Naukowy w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych; ustalenie szczegółów współpracy warsztatowo-naukowo-penitencjarnej
    z jednostkami penitencjarnymi Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej
    w Rzeszowie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie i Warszawie na nowy rok akademicki 2018/2019.