Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

 

Symbol

Opis zakładanych efektów kształcenia

Wiedza

SP_W011)

opisuje zasady zarządzania zasobami instytucji publicznej

SP_W02

wskazuje reguły organizacji pracy w urzędzie

SP_W03

wymienia formy współpracy z interesariuszami polityki lokalnej i określa możliwości ich wykorzystania

SP_W04

wymienia instrumenty realizacji polityki lokalnej

SP_W05

definiuje zasady prowadzenia polityki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

SP_W06

zna procedury dotyczące procesu inwestycyjnego i zarządzania projektami  w JST

Umiejętności

SP_U01

ocenia rozwiązania organizacyjne w urzędzie i znajduje środki ich udoskonalenia

SP_U02

rozpoznaje i poddaje krytyce dysfunkcje administracji publicznej

SP_U03

analizuje i projektuje sieci współpracy na poziomie lokalnym

SP_U04

potrafi zastosować elementy wpływające na poprawne komunikowanie w organizacji, zarówno w kontekście komunikowania werbalnego jak i niewerbalnego

SP_U05

potrafi ocenić politykę informacyjną organizacji, jej działania  z zakresu marketingu terytorialnego, a także zaproponować własne rozwiązania w tych obszarach 

SP_U06

w praktyce stosuje zasady dotyczące dress codu pracownika JST

SP_U07

analizuje elementy wpływające na proces negocjacji i mediacji, potrafi wskazać błędy zakłócające efektywność tych procesów

SP_U08

analizuje i projektuje procesy inwestycyjne i procesy dotyczące zarządzania projektami w samorządzie terytorialnym

SP_U09

przygotowuje prace pisemne, potrafi zdefiniować problem wymagający rozwiązania i dobrać metody  temu służące

Kompetencje społeczne

SP_K01

jest zorientowany na samokształcenie i indywidualny rozwój

SP_K02

inspiruje innych do doskonalenia kompetencji

SP_K03

postępuje etycznie, zgodnie z kodeksem obowiązującym dla danego zawodu

SP_K04

jest otwarty na innowacyjne rozwiązania

SP_K05

działa w grupie przyjmując w niej rolę lidera lub moderatora

 

Oznaczenia:

  1. SP – studia podyplomowe
  • W01, 02, 03, itd. – wiedza i kolejny nr efektu kształcenia;
  • U01, 02, 03, itd. – umiejętności i kolejny nr efektu kształcenia;
  • K01,  02, 03, itd. – kompetencje społeczne i kolejny nr efektu kształcenia