Zakład Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka

Zakład Stosunków Międzynarodowych  i Praw człowieka prowadzi badania naukowe w obrębie trzech zasadniczych obszarów zainteresowań. Są nimi: polityka zagraniczna państwa, mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej oraz polityka bezpieczeństwa w aspekcie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W ramach pierwszego z wymienionych obszarów działalność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się na instytucjonalno-prawnych i praktycznych aspektach polityki zagranicznej państwa, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w tej mierze w Europie Środkowej i Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych ogniskuje się wokół badań nad zidentyfikowaniem podstawowych problemów i barier związanych z funkcjonowaniem mniejszości narodowych w wybranych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza w Republice Słowacji oraz w Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeci z obszarów badawczych dotyczący bezpieczeństwa koncentruje działalność pracowników Zakładu na rozpoznawaniu czynników niosących destabilizację współczesnym społeczeństwom zarówno na poziomie państwowym jak i regionalnym.

dr hab. Bartosz Wróblewski, prof. UR - Kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych i Praw Człowieka
dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR
dr Arkadiusz Machniak
dr Zofia Sawicka
mgr Magdalena Biernacka