Zakład Polityki Bezpieczeństwa

Zakład Polityki Bezpieczeństwa prowadzi badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w obrębie trzech obszarów: „Spory i konflikty międzynarodowe”, „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym”, „Prawa człowieka i ich ochrona”. Pierwszy obszar obejmuje aspekty prawne i polityczne sporów i konfliktów międzynarodowych oraz analizę konkretnych przypadków w wymiarze regionalnym oraz globalnym. „Polityka bezpieczeństwa w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym” obejmuje analizę determinantów wpływających na destabilizację systemu bezpieczeństwa na poszczególnych poziomach. W ramach trzeciego obszaru badania skupiają się wokół naruszeń praw i wolności człowieka we współczesnym świecie i odpowiedzialności za te naruszenia; ochrony praw niektórych grup osób; ochrony praw człowieka w systemach międzynarodowych oraz polskim systemie prawnym.

dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. UR - Kierownik Zakład Polityki Bezpieczeństwa
dr hab. Patryk Pleskot, prof. UR
dr Dariusz Fudali
dr hab. Mira Malczyńska-Biały, prof. UR
dr Grzegorz Pawlikowski