O Instytucie

Instytut Nauk o Polityce

Instytut Nauk o Polityce (wcześniej Katedra Politologii) funkcjonuje w ramach Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Do końca września 2019 r. Instytut funkcjonował na Wydziale Socjologiczno-Historycznym. Od 1 września 2020 r. Instytutem kieruje dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR.  Uchwałą nr 27/2006 PKA z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na poziomie I stopnia kierunek politologia otrzymał pozytywną ocenę.

W Instytucie zatrudnionych jest 26 nauczycieli akademickich: 1 profesor tytularny, 9 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 12 doktorów oraz 3 magistrów.

Instytut prowadzi studia:

 • stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne
 • stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunkach politologia i bezpieczeństwo wewnętrzne
 • stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku stosunki stosunki międzynarodowe
 • stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku studia europejskie
 • podyplomowe: Menedżer w samorządzie terytorialnym, Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa oraz Wizerunek i zarządzanie w administracji publicznej

Program zajęć I i II stopnia na kierunku politologia – zgodny z Krajowymi Ramami Kształcenia – pozwala na przyswojenie wiedzy w zakresie m.in. funkcjonowania państwa i prawa, reguł uprawiania polityki, struktur administracyjnych wszystkich szczebli, komunikowania politycznego, kierunków integracji europejskiej, procesów globalizacji. Studia na kierunku politologia pozwalają zdobyć niezbędne umiejętności językowe oraz w zakresie technologii informatycznych; uczą pracy w grupie, rozwiązywania zadań, przygotowywania projektów.
Na studiach I stopnia na kierunku politologia studenci mają do wyboru specjalności w zakresie dziennikarstwa politycznego, bezpieczeństwa państwa i zarządzania w sektorze publicznym. Na studiach II stopnia na kierunku politologia studenci mogą dokonywać wyboru przedmiotów w ramach trzech specjalności: zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, polityka bezpieczeństwa, polityka informacyjna.

Na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne studenci mają do wyboru specjalności: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne.

Podstawowe kierunki badań prowadzonych w Instytucie są następujące:

 • badania porównawcze systemów politycznych w Europie,
 • aspekty instytucjonalno-prawne polityki zagranicznej państw współczesnych,
 • mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej,
 • wymiar krajowy, regionalny i lokalny polityki społecznej i gospodarczej Polski,
 • nowe modele, kierunki i instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego,
 • rola mediów i komunikowania społecznego w procesie współrządzenia,
 • ewolucja ideologiczna partii politycznych w Polsce oraz jej znaczenie dla kształtu współczesnej rywalizacji politycznej.

W Instytucie realizowane są projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz w ramach dotacji celowej MNiSW na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców. Pracownicy Instytutu Nauk o Polityce biorą udział w realizacji projektu Budowa potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego na poziomie europejskim, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytut Nauk o Polityce współpracuje z Instytutem Politologii Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) w zakresie przygotowywania i realizacji projektów europejskich.

Od 2004 r. Instytut wydaje czasopismo naukowe „Polityka i Społeczeństwo”. Publikacja naukowa zamieszczona na łamach pisma „Polityka i Społeczeństwo”, zgodnie z wykazem czasopism punktowanych ogłoszonym przez MNiSW, otrzymuje 20 punktów.