Prawa człowieka i ich ochrona

Zadanie badawcze „Prawa człowieka i ich ochrona” mieści się w ramach dwóch dyscyplin: Nauka o polityce i administracji i Nauki o bezpieczeństwie. Analizie poddane będą zarówno prawa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji według typologii Karela Vašaka, jak i ewoluujące prawa czwartej generacji; przypadki naruszeń praw człowieka oraz międzynarodowy i krajowy system ich ochrony.

Szczegółowe obszary badań będą obejmować:

- analiza międzynarodowego sądownictwa karnego ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii. Analizie poddane zostaną trzy obszary: geneza międzynarodowego sądownictwa karnego od okresu dwudziestolecia międzywojennego po czasy współczesne; spory
i konflikty międzynarodowe na obszarze byłej Jugosławii; powołania  Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii, jego struktura oraz przeanalizowane zostaną wybrane procesy przed Trybunałem.

- analiza systemów politycznych państw Bliskiego Wschodu ze szczególnym uwzględnieniem praw i wolności zawartych w ustawach zasadniczych państw regionu w perspektywie porównawczej.

- ochrona praw grup etnicznych w Europie, ochrona praw ludów rdzennych ze szczególnym uwzględnieniem ludów arktycznych.

- analiza praw konsumenta jako elementu praw człowieka. Badania będą obejmować prawa konsumenta na poziomie międzynarodowym i krajowym.

- badanie różnych aspektów pewnych ograniczeń praw i możliwości przesiedleńców wewnętrznych (z Donbasu) spowodowanych wojną hybrydową przeciwko Ukrainie; 

badanie wojskowo-politycznych i społeczno-ekonomicznych cech wojny hybrydowej przeciwko Ukrainie.

- rola praw człowieka w działalności przywódcy strategicznego.   Przywódca każdego z pięciu poziomów określonych przez Jima Collinsa w książce „Good to Great”, budując własny zespół i system interakcji zewnętrznych nastawia się na współpracę rozumiejąc, że długofalowo daje ona większe korzyści niż negatywna rywalizacja. Fundamentem takiego założenia powinno być przestrzeganie uniwersalnych praw człowieka, które stwarzają fundament dla współpracy zarówno lokalnej, regionalnej jak i globalnej. Uniwersalne prawa człowieka powinny stanowić generalny drogowskaz dla rozwiązywania konfliktów różnego rodzaju. Dlatego też ich role będzie w ramach badań analizowana na gruncie Konstytucyjnym, jak również przywództwa politycznego.