Polityka bezpieczeństwa. Wymiar lokalny, regionalny i międzynarodowy

Analiza wybranych aktów prawnych i doktrynalnych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym budowy systemu obrony powszechnej (obrony totalnej).

Analiza polityki bezpieczeństwa Polski i polityki bezpieczeństwa państw za wschodnią granicą państwa w odniesieniu do powstawania możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu.

Analiza stanu przestrzegania traktatów międzynarodowych w zakresie zbrojeń i rozbrojenia w Europie po 1990 roku, ze szczególnym uwzględnieniem Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej.

Badanie czynników warunkujących zjawisko współczesnego terroryzmu. Analiza jego mutacji oraz metod i form strategii organizacji terrorystycznych. Ocena źródeł finansowania organizacji terrorystycznych i rola w tym zakresie państw wspierających terroryzm.

Terroryzm jako jedno z głównych zagrożeń asymetrycznych wpływających na środowisko bezpieczeństwo w wymiarze globalnym i regionalnym

Społeczny wizerunek Służby Więziennej w Polsce.

Wizerunek i odbiór społeczny współczesnej Służby Więziennej w ocenach funkcjonariuszy więziennictwa, na przykładzie OISW w Rzeszowie; Służba Więzienna w ocenie uczniów klas "mundurowych". na przykładzie szkół powiatu rzeszowskiego

Współczesna profilaktyka społeczna (prewencja kryminalna) Policji w województwie podkarpackim. Zapobieganie przestępczości w zakresie regionalnym i krajowym. Programy zapobiegawcze prowadzone przez Policję. Tendencje rozwoju przestępczości na Podkarpaciu. Historia Policji. Struktury i funkcjonowanie Policji Państwowej w okresie II Rzeczypospolitej.

Określenie znaczenia podmiotów pozarządowych dla systemu bezpieczeństwa państwa, W tym kontekście szczególna uwaga w awizowanym okresie zostanie skupiona na związkach państwa z Kościołem katolickim i organizacjami pozarządowymi.

Analiza występujących w obszarze ograniczeń jawności życia publicznego materiałów z perspektywy bezpieczeństwa państwa. W kolejnych latach przedmiotem analiz będą aspekty polityczne związane z obowiązującą Konstytucją RP, normami prawnymi niższego rzędu oraz praktyką ich stosowania.