Kontrola społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego jako forma zaangażowania obywatelskiego

Badania będą dotyczyć wykorzystywania przez mieszkańców jednostek terytorialnych możliwości podejmowania wobec organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego działań wypełniających funkcje przypisane kontroli oraz ich wpływ na poziom zaangażowania w samorządowe życie regionalnej/lokalnej społeczności. Celem badań będzie: a) zidentyfikowanie ustawowych rozwiązań prawno-instytucjonalnych, odnoszących się do samorządu terytorialnego, które
w sposób bezpośredni (jak np. przepisy ustawy o wzmocnieniu udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych z 2018 r.) lub pośredni stwarzają warunki kontroli działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego przez członków odpowiednich wspólnot (społeczności) samorządowych; b) sprawdzenie, jak te formalno-prawne rozwiązania są wykorzystywane w praktyce; c) określenie, czy narzucane odgórnie rozwiązania znajdują rezonans w społecznościach lokalnych i regionalnych i czy sprzyjają angażowaniu się mieszkańców w życie publiczne.

W 2021 r. planuje się realizację następujących działań badawczych: a) kwerenda
i analiza literatury przedmiotu oraz aktów normatywnych; b) określenie zakresu przedmiotowego badań; c) wybór jednostek samorządu terytorialnego w celu przeprowadzenia studiów przypadku; d) warunkowo (o ile zostaną zniesiona ograniczenia związane ze stanem pandemii) przeprowadzenie badania pilotażowego.