Regulamin konkursu na najlepszą pracę magisterską

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ

W INSTYTUCIE NAUK O POLITYCE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

 

  1. Organizatorem konkursu jest Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.
  2. Celem konkursu jest wybór najlepszej pracy magisterskiej obronionej w roku akademickim oraz włączenie etapu pisania prac magisterskich do systemu ewaluacji jakości kształcenia w Instytucie Nauk o Polityce UR.
  3. W konkursie mogą wziąć udział prace magisterskie ze wszystkich kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk o Polityce.
  4. Kryteria kwalifikacji prac do konkursu:

          - temat i treść pracy odpowiadają ściśle profilowi kierunku studiów,

          - termin złożenia egzaminu dyplomowego nie przekroczył czasu określonego w regulaminie studiów,

          - pracę konkursową zgłasza jej promotor w terminie do końca roku akademickiego.

          - promotor ma możliwość zgłoszenia jednej pracy.

  1. Kryteria oceny prac konkursowych:

          - nowatorskie wyjaśnienie problematyki określonej w celu pracy.

          - użyteczność wyników badawczych.

          - empiryczny charakter badań.

  1. Komisję lub Recenzenta oceniającego poziom zgłoszonych do konkursu prac wyznacza Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce.
  2. Autor nagrodzonej pracy otrzymuje Dyplom Dyrektora Instytutu Nauk o Polityce oraz ma możliwość opublikowania artykułu opartego na pracy dyplomowej w czasopiśmie naukowym „Polityka i Społeczeństwo”.
  3. Wyniki konkursu zamieszczane są na stronie internetowej Instytutu Nauk o Polityce w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.