O czasopiśmie

Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society)

ISSN 1732-9639

„Polityka i Społeczeństwo” (Studies in Politics and Society) – skr. POLISPOL – jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym mieszczącym się w obszarze nauk społecznych. W latach 2004−2012 ukazało się łącznie 10 numerów czasopisma, a artykuły były publikowane równolegle w językach polskim i angielskim. W 2013 roku pismo zostało przekształcone w kwartalnik, a artykuły są publikowane w języku polskim lub angielskim. Czasopismo zostało stworzone i ukazuje się dzięki staraniom pracowników Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego, a jego wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Na łamach „Polityki i Społeczeństwa” zamieszczane są niepublikowane dotychczas opracowania o charakterze naukowym, przede wszystkim artykuły (zwłaszcza będące upowszechnieniem wyników badań własnych Autorów) oraz eseje, polemiki, recenzje, jak również komunikaty i sprawozdania z wydarzeń naukowych. Teksty przedkładane są redakcji POLISPOL na adres poczty elektronicznej: polispol@univ.rzeszow.pl.

Czasopismo dba o wysoki poziom merytoryczny. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Każdy tekst podlega dwóm zewnętrznym, przeprowadzanym anonimowo recenzjom. Redakcja przeciwdziała zjawiskom określanym jako ghostwriting i guest authorship.

Dla autorów zamieszczenie publikacji w czasopiśmie jest bezpłatne. Koszty wydania kwartalnika pokrywa Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Publikacja naukowa zamieszczona na łamach pisma „Polityka i Społeczeństwo”, zgodnie z wykazem czasopism punktowanych ogłoszonym przez MNiSW, otrzymuje 20 punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów).

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach:

Index Copernicus (liczba punktów ICV)

BazHum

CEJSH

CEEOL