Rekrutacja uczestników

  • Pierwszy etap rekrutacji trwa od 29.01.2020 do 5.02.2020 r. i odbywa się drogą elektroniczną.

Wymagane jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa przez ucznia wraz ze wskazaniem opiekuna ze szkoły.

  • Drugi etap rekrutacji ma charakter uzupełniający (trwa od 6.02.2020 r. do wyczerpania limitu 500 miejsc w Projekcie) i odbywa się poprzez zgłoszenie: elektroniczne, telefoniczne lub osobiste.


Na podstawie zgłoszeń do Projektu zostaną zakwalifikowane 25-osobowe grupy uczniów z danej szkoły objęte opieką nauczyciela.

Wymagane jest złożenie zgody rodziców na przystąpienie do Projektu osoby niepełnoletniej.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie uczniowie poinformowani zostaną drogą mailową.