Konkurs wiedzy o finansach

Konkurs składał się będzie z dwóch etapów:

1. Kwalifikacyjnego

W ramach kwalifikacji w trakcie każdego bloku warsztatowego w szkołach odbędzie się test wiedzy uczniów dotyczący zagadnień prezentowanych podczas warsztatów. Test będzie miał postać papierową z 12 pytaniami jednokrotnego wyboru. Uzyskane przez uczniów wyniki testu podsumowującego pozwolą wyłonić po 3 liderów z danej grupy warsztatowej, którzy zakwalifikowani zostaną do udziału w finale konkursu. Jeśli liczba uczniów, którzy uzyskają ex aequo najwyższą liczbę punktów  przekroczy 3, wówczas osoby z najwyższą liczbą punktów wezmą udział w drugiej i kolejnych częściach testu („dogrywkach”) i tak aż do wyłonienia 3 zwycięzców.

Do finału konkursu można będzie zakwalifikować się również w trakcie warsztatów realizowanych w kampusie Instytutu Ekonomii i Finansów UR. W tym celu utworzony zostanie quiz realizowany z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i narzędzia informatycznego. Do finału zakwalifikowanych będzie w tym etapie 3 kolejnych uczniów, którzy uzyskają jednocześnie największą liczbę punktów i najkrótszy czas realizacji quizu oraz nie zakwalifikowali się do finału w trakcie etapu w czasie bloków warsztatowych w szkołach.

2. Finałowego

W finale uczniowie rozwiążą kolejny test dotyczący wszystkich poruszanych dotychczas w trakcie 6 warsztatów zagadnień. Zakres weryfikowanej wiedzy będzie tym razem poszerzony o treści zawarte w literaturze zaleconej do opanowania przez uczniów. Takie rozwiązanie pozwoli zaszczepić w uczniach ideę samodzielnego poszukiwania wiedzy poprzez  studiowanie literatury. W trakcie finału poprzez test papierowy wyłonionych zostanie 6 zwycięzców (trzech spośród uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz trzech spośród uczniów szkół ponadpodstawowych). Jeśli test nie pozwoli wyłonić po 3 zwycięzców w przyjętych kategoriach (wyższa liczba osób z najwyższą punktacją), zostaną oni wyłonieni przez odpowiedzi ustne na pytania otwarte.

Finał konkursu połączony będzie również z konferencją podsumowującą Projekt, w trakcie której przewiduje się wręczenie nagród laureatom, a – za pośrednictwem opiekunów/nauczycieli – certyfikatów uczestnictwa w Projekcie wszystkim uczniom biorącym w nim udział.