Projekt Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach

Logo APWoF2 500h_2.png [28.14 KB]

Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w projekcie Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Akademicki Portfel Wiedzy o Finansach realizowanym z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

ZNAK_NBP_projekt_realizowany.jpg [49.65 KB]

W związku z modernizacją strony internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego informujemy, że pierwotna strona Projektu funkcjonuje pod dotychczasowym adresem: http://we.ur.edu.pl/wspolpraca/oferta-dla-szkol/akademicki-portfel-wiedzy-o-finansach

Cele

Celem głównym projektu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności 500 uczniów z terenu woj. podkarpackiego w zakresie finansów osobistych w okresie realizacji projektu od 2 stycznia do 26 czerwca 2020 r.

Celowi głównemu podporządkowano cele szczegółowe:

  1. Opracowanie innowacyjnego programu edukacyjnego skierowanego do młodzieży szkolnej, związanego ze świadomym gospodarowaniem finansami osobistymi.
  2. Podniesienie świadomości uczestników Projektu na temat rodzaju kompetencji niezbędnych na rynku pracy.
  3. Nabycie przez uczestników Projektu wiedzy dotyczącej obrotu gotówkowego i bezgotówkowego.
  4. Wzrost wiedzy uczestników Projektu z zakresu roli instytucji wpływających na stabilność finansową kraju oraz finansów gospodarstw domowych.
  5. Wzrost umiejętności dokonywania analiz inwestycyjnych oraz porównań produktów bankowych przez uczestników warsztatów.

projekt00.jpg [180.43 KB]

Uczestnicy

Projekt zakłada uczestnictwo 500 uczniów z 20 szkół podstawowych (7 i 8 klasa) i ponadpodstawowych zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Co najmniej 50 procent uczestników Projektu będą stanowili uczniowie szkół z miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 100 tys. osób. Dodatkowo w Projekcie preferowani będą uczniowie uczęszczający do szkół w powiatach, gdzie odnotowywane są relatywnie niższe wskaźniki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej. Pozwoli to objąć wsparciem osoby narażone na wykluczenie społeczne i ekonomiczne.

Aktywności

Wsparcie w projekcie polega w szczególności na podniesieniu poziomu wiedzy, kompetencji i świadomości w zakresie funkcjonowania na rynku pracy oraz gospodarowania finansami osobistymi. Założenie to zostanie osiągnięte poprzez ciąg aktywności uczniów, które realizowane będą w ramach Projektu. Aktywności te obejmują w szczególności:

1. Udział w bloku warsztatowym odbywającym się w szkole, do której uczeń uczęszcza, na które składają się 3 dwulekcyjne warsztaty tematyczne prowadzone przez specjalistów–wykładowców Instytutu Ekonomii i Finansów UR.

2. Udział w bloku warsztatowym odbywającym się w kampusie Instytutu Ekonomii i Finansów UR, który umożliwi realizację kolejnych 3 warsztatów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz sprzętu komputerowego.

3. Udział w wycieczce edukacyjnej. W tym samym dniu co blok warsztatowy w Instytucie Ekonomii i Finansów UR uczniowie odbędą w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie lekcję muzealną na temat historii polskiego pieniądza.

4. Uczestnictwo  w „Konkursie wiedzy o finansach”. W trakcie obu sesji bloków warsztatowych (w szkołach i kampusie Instytutu Ekonomii i Finansów UR) przeprowadzone zostaną działania eliminacyjne w ramach „Konkursu wiedzy o finansach”. W trakcie obu bloków warsztatowych do finału konkursu zakwalifikowanych zostanie po 6 uczniów z danej grupy warsztatowej, co przekłada się na 120 uczniów uczestników finału, spośród których wyłonionych zostanie 6 zwycięzców (3 uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz 3 uczniów szkół ponadpodstawowych).  W ramach konkursu przewiduje się nagrodzenie 3 osób z każdej grupy warsztatowej po każdym zrealizowanym bloku warsztatowym (w szkole i Instytucie Ekonomii i Finansów UR) oraz 6 zwycięzców w finale konkursu.

5. Samokształcenie uczniów bazujące na broszurach merytorycznych i książkach przekazanych uczestnikom projektu, a także informacjach zamieszczonych na Portalu Edukacji Ekonomicznej (https://www.nbportal.pl/) oraz dostępnych poprzez aplikację na urządzenia mobilne „Moje NBP”. Treści zawarte w publikacjach tradycyjnych i elektronicznych, rekomendowanych uczestnikom Projektu, stanowić będą także podstawę do przygotowania pytań celem realizacji etapu kwalifikacyjnego w Instytucie Ekonomii i Finansów UR oraz finału „Konkursu wiedzy o finansach”.

 6. Udział w konferencji podsumowującej Projekt, połączonej z finałem „Konkursu wiedzy o finansach”. W trakcie wydarzenia odbędzie się ostatni etap konkursu, w którym spośród 120 finalistów wyłonieni zostaną jego zwycięzcy. Zakłada się przyznanie 6 nagród za zajęcie miejsc 1-3 w kategorii uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 1-3 w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych. W trakcie weryfikacji testów konkursowych przez komisję konkursową uczniowie uczestniczyć będą w prelekcjach praktyków bankowości, którzy zaprezentują uczniom tajniki pracy banków i bankierów. Konferencję zakończy wręczenie finalistom dyplomów uczestnictwa w projekcie, a za pośrednictwem opiekunów także pozostałym uczestnikom Projektu, a także wręczenie nagród laureatom konkursu.

7. Udział w seansie edukacji filmowej. W dniu konferencji planowany jest także seans w jednym z rzeszowskich kin, w trakcie którego wyświetlony zostanie fabularyzowany film o tematyce ekonomicznej lub dotyczącej istotnych problemów społecznych. Uczestnictwo w seansie stanowić będzie dodatkową nagrodę dla wszystkich finalistów konkursu.